درباره نشریه
ISSN:
2538-5674
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1393/07/01
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مدیر مسئول:
دکتر علی شیرخانی
سردبیر:
دکتر علی شیرخانی
مدیر اجرایی:
نجمه باقریان
مدیرداخلی:
دکتر ماشاالله حیدرپور
ویراستار فارسی:
مریم رحیمی راد
تلفن:
025-32800281
نشانی:
قم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، حوزه معاونت پژوهش و فناوری
سایت اختصاصی:
se.journal.qom-iau.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/26
مدیر مسئول
دکتر علی شیرخانی
دانشیار واحد قم
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Shirkhani
Associate Professor واحد قم
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
سردبیر
دکتر علی شیرخانی
دانشیار واحد قم
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Shirkhani
Associate Professor واحد قم
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
اعضای تحریریه
علی محسنی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Mohseni
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
دکتر مصطفی ملکوتیان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mostafa Malakootian
Professor
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر غلامرضا بهروز لک
استاد تمام
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Gholam Reza Behrooz Lak
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Political science
دکتر محسن رضوانی
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohsen Rezvani
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Political science
دکتر داوود کیانی
دانشیار واحد قم
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روابط بین الملل
David Kiani
Associate Professor Qom unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: International relations
دکتر ماشاالله حیدرپور
استادیار واحد قم
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mashallah Heidar Pour
Associate Professor Qom unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Political science
دکتر محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
دکتر محمدسالار کسرایی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی -گرایش اندیشه سیاسی
Mohammad Salar Kasraee
Associate Professor of Humanities and Cultural Studies Institute
Specialist: Political Science - Political Thought
دکتر احمد جانسیز
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ahmad Jansiz
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Guilan
Specialist: political science
دکتر سید کاظم سیدباقری
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: اندیشه سیاسی اسلام؛ فقه سیاسی، اخلاق سیاسی
Seyed Kazem Seyed Bagheri
Associate Professor, Institute of Islamic Culture and Thought
Research Institute for Islamic Culture and Thought
Specialist: Islamic political Thoghut
بیژن ژند شکیبی
بیژن ژند شکیبی

عبدالجبار احمد عبدالله
عبدالجبار احمد عبدالله

حمیدرضا یوسفی

Hamidreza Yousefi
دانشگاه پوتسدام و زارلاند آلمان
عبدالقیوم سجادی
عبدالقیوم سجادی

ویراستار فارسی
مریم رحیمی راد
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مترجمی زبان انگلیسی
Maryam Rahimi Rad
Masters
Specialist: English language translation
مدیر اجرایی
نجمه باقریان

رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Najmeh Bagherian

مدیرداخلی
دکتر ماشاالله حیدرپور
استادیار واحد قم
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mashallah Heidar Pour
Associate Professor Qom unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۷