درباره نشریه
ISSN:
2538-5674
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1393/07/01
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مدیر مسئول:
دکتر علی شیرخانی
سردبیر:
دکتر محمدسالار کسرایی
دبیر تحریریه:
علی محسنی
مدیر اجرایی:
یاسر شریفی
تلفن:
025-32800281
نشانی:
قم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، حوزه معاونت پژوهش و فناوری
سایت اختصاصی:
se.journal.qom-iau.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/19
مدیر مسئول
دکتر علی شیرخانی
دانشیار واحد قم دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Shirkhani
Associate Professor, واحد قم, Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
سردبیر
دکتر محمدسالار کسرایی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی -گرایش اندیشه سیاسی
Mohammad Salar Kasraee
Associate Professor of Humanities and Cultural Studies Institute,
Specialist: Political Science - Political Thought
دبیر تحریریه
علی محسنی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Mohseni
Assistant Professor, Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
هیات تحریریه
دکتر مصطفی ملکوتیان
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mostafa Malakootian
Professor, University of Tehran
Specialist: political science
حجت الاسلام دکتر غلامرضا بهروزی لک
دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Gholam Reza Behroozilak
Associate Professor, Baqir al-Olum University
Specialist: Political science
دکتر محسن رضوانی
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohsen Rezvani
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
Specialist: Political science
حجت الاسلام دکتر منصور میراحمدی
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، اندیشه سیاسی
Mansoor Mirahmadi
Professor, Department of Political Science and International Relation, Shahid Beheshti University
Specialist: political science, Political Thought
دکتر داوود کیانی
دانشیار واحد قم دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
David Kiani
Associate Professor, Qom unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: International relations
دکتر ماشاالله حیدرپور
استادیار واحد قم دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mashallah Heidar Pour
Associate Professor, Qom unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Political science
مدیر اجرایی
یاسر شریفی
مدیر اجرایی واحد قم دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زیست سلولی ملکولی - میکروبیولوژی
Yaser Sharifi
Executive Manager, Qom unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Molecular Biocell - Microbiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۱