درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1392/01/01
صاحب امتیاز:
دانشگاه مازندران
مدیر مسئول:
دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد
سردبیر:
دکتر صدیقه لطفی
مدیر اجرایی:
سید محمد رستمکلایی مطلق
ویراستار فارسی:
حسین قجری کناری
ویراستار انگلیسی:
دکتر ابراهیم فخری علمداری
تلفن:
011-35302603
سایت اختصاصی:
shahr.journals.umz.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/06
مدیر مسئول
دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد
دانشیار جغرافیا، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جغرافیا، برنامه ریزی شهری
Rhimberdi Annamoradnejad
Associate Professor, Geography,faculty of Humanities
University of Mazandaran
Specialist: Geography, Urban Planning
سردبیر
دکتر صدیقه لطفی
استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Sedigheh Lotfi
Professor, Geography and Urban Planning
University of Mazandaran
Specialist: Urban Plannig
اعضای تحریریه
دکتر مسعود تقوایی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، برنامه ریزی شهری
Masoud Taghvaie
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر محمود شارع پور
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جامعه شناسی هویت قومی
Mahmoud Sharehpour
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Sociology, Sociology of Ethnic Identity
دکتر کریم سلیمانی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: سنجش از دور
Karim Soleymani
Professor Department of natural resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Remote Sensing
دکتر خدارحم بزی
دانشیار
دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Khoda Rahm Bazi
Associate Professor
Golestan University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر عامر نیک پور
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه مازندران
Amer Nikpour
Associate Professor, Geography and Urban Planning
University of Mazandaran
دکتر محمدجواد کوهساری
دکتر محمدجواد کوهساری

دکتر سعید ملکی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Saeed Maleki
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Urban planning
ویراستار فارسی
حسین قجری کناری

ویراستار انگلیسی
دکتر ابراهیم فخری علمداری
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ebrahim Fakhri Alamdari
Assistant Professor Department of English
Central Office, Islamic Azad University
مدیر اجرایی
سید محمد رستمکلایی مطلق
کارشناس معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Seyed Mohammad Rostamkolaee Motlagh
Expert Deputy of Research Faculty of Humanities and Social Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Geography and Urban Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۶