درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1392/01/01
صاحب امتیاز:
دانشگاه مازندران
مدیر مسئول:
دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد
سردبیر:
دکتر صدیقه لطفی
مدیر اجرایی:
سید محمد رستمکلایی مطلق
تلفن:
011-35302603
سایت اختصاصی:
shahr.journals.umz.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/08
مدیر مسئول
دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جغرافیا، برنامه ریزی شهری
Rhimberdi Annamoradnejad
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Geography, Urban Planning
سردبیر
دکتر صدیقه لطفی
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
sedigheh Lotfi
Professor
University of Mazandaran
Specialist: urban planning
اعضای تحریریه
دکتر مسعود تقوایی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، برنامه ریزی شهری
Masoud Taghvaie
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر محمود شارع پور
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جامعه شناسی هویت قومی
Mahmoud Sharehpour
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Sociology, Sociology of Ethnic Identity
دکتر کریم سلیمانی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: سنجش از دور
Karim Soleymani
Professor Department of natural resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Remote Sensing
دکتر جعفر میرکتولی
دانشیار
دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: جغرافیا- برنامه ریزی شهری
Jafar Mirkatouli
Associate Professor
Golestan University
Specialist: Geography - Urban Planning
دکتر خدارحم بزی
دانشیار
دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Khoda Rahm Bazi
Associate Professor
Golestan University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر مصطفی قدمی
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: Geography، Urban Planning
Mostafa Ghadami
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: جغرافيا، برنامه ريزي شهري
دکتر سعید امان پور
دانشیار دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Saeed Amanpoor
Associate Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Chamram University
Specialist: Geography and Urban Planning
مدیر اجرایی
سید محمد رستمکلایی مطلق
کارشناس معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Seyed Mohammad Rostamkolaee Motlagh
Expert Deputy of Research Faculty of Humanities and Social Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Geography and Urban Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۷