درباره نشریه
ISSN:
2383-3602
eISSN:
2676-587X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه رازی کرمانشاه
مدیر مسئول:
دکتر فرهاد دانش نیا
سردبیر:
دکتر فرهاد دانش نیا
کارشناس:
ثریا شریفی
تلفن:
083-38360650
سایت اختصاصی:
ipes.razi.ac.ir
نشانی:
کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبه روی بیمارستان امام علی (ع)، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی، دفتر نشریه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل ، کدپستی: 6714673175
دورنگار:
083-38360650
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/18
مدیر مسئول
دکتر فرهاد دانش نیا
دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: راوبط بین الملل
Farhad Daneshnia
Associate Professor, political science Department
Razi University
Specialist: International Relation
سردبیر
دکتر فرهاد دانش نیا
دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: راوبط بین الملل
Farhad Daneshnia
Associate Professor, political science Department
Razi University
Specialist: International Relation
اعضای تحریریه
دکتر سید عبدالعلی قوام
استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Abdol Ali Ghavam
Professor Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: political science
دکتر محمدعلی فلاحی
استاد اقتصاد، اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم اقتصادی، اقتصادسنجی، اقتصاد انرژی
Mohammad Ali Falahi
Professor, Economics, Economics, Economics and Administrative Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economical science
دکتر حسین پوراحمدی میبدی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hosein Poorahmadi Meybodi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: political science
دکتر عباس مصلی نژاد
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Mossala Nejad
Professor
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر جهانگیر کرمی
دانشیار گروه مطالعات روسی و اوراسیایی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Jahangir Karami
Associate Professor, Department f Russian and Eurasian Studies
دانشگاه تهران، تهران، ایران
Specialist: International Relation
دکتر اصغر کیوان حسینی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Ali Keyvan Hoseini
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International Relations
دکتر کیومرث سهیلی
استاد تمام علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Kiomars Sohaili
Full Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Accounting
Razi University
Specialist: Economical science
دکتر قدرت احمدیان
استادیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Ghodrat Ahmadian
Associate Professor
Razi University
Specialist: International Relation
دکتر فرهاد دانش نیا
دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: راوبط بین الملل
Farhad Daneshnia
Associate Professor, political science Department
Razi University
Specialist: International Relation
دکتر فرشاد مومنی
استاد پژوهشکده مطالعات اقتصادی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: اقتصاد توسعه و برنامه ریزی
Farshad Momeni
Professor Institute for Economic Studies
University of Alzahra
Specialist: Development Economics and Planning
دکتر حسین هرسیج
دانشیار علوم سیاسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hossein Harsij
Associate professor political sciences
University of Isfahan
Specialist: political sciences
خلیل الله سردارنیا
استاد تمام استاد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
دانشگاه شیراز
Khalil Sardarnia
Full Professor, Professor of Political Science, Law & Political Science Faculty of Shiraz University
University of Shirazu
کارشناس
ثریا شریفی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۳