درباره نشریه
ISSN:
2676-699X
eISSN:
2716-9928
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه کردستان
مدیر مسئول:
دکتر بختیار سجادی
سردبیر:
دکتر جلال سخنور
مدیر اجرایی:
سید ساجد حسینی
ویراستار فارسی:
دکتر سید مصطفی حسینی
ویراستار انگلیسی:
دکتر فرزاد بوبانی
تلفن:
087-33664600
دورنگار:
087-33660077
سایت اختصاصی:
cls.uok.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/14
مدیر مسئول
دکتر بختیار سجادی
دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبانشناسی، دانشکده زبان و ادبیات
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات کردی
Bakhtiar Sadjadi
Associate Professor, English Department
University of Kurdistan
Specialist: English Language and Literature, Kurdish Language and Literature
سردبیر
دکتر جلال سخنور
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ادبیات معاصر آمریکایی، زبان و ادبیات انگلیسی، شعر رمانتیک
Jalal Sokhan Var
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: English Language and Literature, Romantic Poetry, Contemporary American Literature
اعضای تحریریه
دکتر جلال سخنور
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ادبیات معاصر آمریکایی، زبان و ادبیات انگلیسی، شعر رمانتیک
Jalal Sokhan Var
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: English Language and Literature, Romantic Poetry, Contemporary American Literature
دکتر شیده احمدزاده هروی
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
Shide Ahmadzade Heravi
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
دکتر سید محمد مرندی
استاد دانشکده مطالعات جهانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، ادبیات Diasporic، داستانی معاصر آمریکای شمالی
Seyed Mohammad Marandi
Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: English Language and Literature, Diasporic Literature, Contemporary North American Fiction
دکتر بهزاد برکت
دانشیار ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، English Literature
Behzad Barekat
Associate Professor, English Literature, English Department, Faculty of Humanities, University of Guilan
University of Guilan
Specialist: Comparative Literature, English Literature
دکتر علیرضا انوشیروانی
استاد تمام ادبیات تطبیقی و بین رشته ای
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: نقد ادبی، ادبیات و سینما، ادبیات تطبیقی، مطالعات بین رشته ای
Alireza Anushiravani
Full Professor, Comparative Literature, College of Literature & Humanities
University of Shirazu
Specialist: Comparative literature, Literary Criticism
دکتر امیرعلی نجومیان
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، نظریه ادبی و فرهنگی
Amir Ali Nojoumian
Associate Professor faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: English Language and Literature, Literary and Cultural Theory
دکتر حسین پیرنجم الدین
دانشیار ادبیات انگلیسی، گروه انگلیسی، دانشکده زبان های خارجی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، نظریه ادبی و فرهنگی
Hossein Pirnajmuddin
Associate Professor, English Language and Literature
University of Isfahan
Specialist: English Language and Literature, Literary and Cultural Theory
دکتر جعفر شیخ الاسلامی
دانشیار دانشکده زبان شناسی و مطالعات زبان
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی، زبان شناسی جامعه شناسی، سیاست زبان و برنامه ریزی، زبان کردی و ادبیات کردی
Jafar Sheikholislami
Associate Professor School of Linguistics and Language Studies
Specialist: Critical Discourse Analysis, Sociolinguistics, Language Policy and Planning, Kurdish Language and Literature
دکتر ولی غلامی
دکتر ولی غلامی
استادیار دانشکده زبان و ادبیات
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، نظریه روایت، داستانی معاصر بریتانیا
Vali Gholami
Assistant Professor Faculty of Language and Literature
University of Kurdistan
Specialist: English Language and Literature, Narrative Theory, Contemporary British Fiction
سیروس امیری
استادیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، داستانی و نقاشی معاصر انگلیسی، ادبیات
Cyrus Amiri
Assistant Professor
University of Kurdistan
Specialist: English Language and Literature, Contemporary English Fiction and Drama, Diasporic Literature
دکتر زکریا بزدوده
دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، گروە زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدە زبان و ادبیات
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، مطالعات فرهنگی، داستانی معاصر انگلیسی
Zakarya Bezdoode
Associate Professor, Department of English and Linguistics
University of Kurdistan
Specialist: English Language and Literature, Cultural Studies, Contemporary English Fiction
دکتر عرفان رجبی
استادیار دانشکده زبان و ادبیات
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، داستان معاصر انگلیسی، نقد فیلم
Erfan Rajabi
Assistant Professor Faculty of Language and Literature
University of Kurdistan
Specialist: English Language and Literature, Contemporary English Fiction, Film Criticism
دکتر فاضل اسدی امجد
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ادبیات انگلیسی، مطالعات رمانتیک، فلسفه و ادبیات، عرفان اسلامی، ترجمه متون اسلامی
Fazel Asadi Amjad
Professor Faculty of Literature and Humanities
Kharazmi University
Specialist: English Literature, Romantic Studies, Philosophy and Literature, Islamic Mysticism, Translation of Islamic Texts
ویراستار فارسی
دکتر سید مصطفی حسینی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، ادبیات تطبیقی، مطالعات ترجمه
Mostafa Hosseini
Assistant Professor Faculty of Literature and Humanities
Bu-Ali Sina University
Specialist: English Language and Literature, Comparative Literature, Translation Studies
ویراستار انگلیسی
دکتر فرزاد بوبانی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Farzad Boobani
Assistant Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Guilan
Specialist: English Language and Literature
مدیر اجرایی
سید ساجد حسینی
دانش آموخته ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Sajed Hosseini
MSc Graduated, English Language and Literature
University of Kurdistan
Specialist: English Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۸