درباره نشریه
ISSN:
2645-3533
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه کردستان
مدیر مسئول:
دکتر بختیار سجادی
سردبیر:
دکتر علیرضا فرحبخش
مدیر اجرایی:
سید ساجد حسینی
تلفن:
087-33664600
دورنگار:
087-33660077
سایت اختصاصی:
clcs.uok.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/06
مدیر مسئول
دکتر بختیار سجادی
دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبانشناسی، دانشکده زبان و ادبیات
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات کردی
Bakhtiar Sadjadi
Associate Professor, English Department
University of Kurdistan
Specialist: English Language and Literature, Kurdish Language and Literature
سردبیر
دکتر علیرضا فرحبخش
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، ادبیات معاصر انگلیسی و آمریکایی
Alireza Farahbakhsh
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Guilan
Specialist: English Language and Literature, Contemporary British and American Literatur
اعضای تحریریه
دکتر جلال سخنور
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، شعر رمانتیک، ادبیات معاصر آمریکایی
Jalal Sokhan Var
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: English Language and Literature, Romantic Poetry, Contemporary American Literature
دکتر شیده احمدزاده هروی
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
Shide Ahmadzade Heravi
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
دکتر سید محمد مرندی
استاد دانشکده مطالعات جهانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، ادبیات Diasporic، داستانی معاصر آمریکای شمالی
Seyed Mohammad Marandi
Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: English Language and Literature, Diasporic Literature, Contemporary North American Fiction
دکتر بهزاد برکت
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، English Literature
Behzad Barekat
Associate Professor Department of English Language and Literature
University of Guilan
Specialist: Comparative Literature, English Literature
دکتر علیرضا انوشیروانی
استاد و سردبیر نشریه جدید مطالعات بین رشته ای ادبیات، هنر و علوم انسانی،
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: نقد ادبی، ادبیات و سینما، ادبیات تطبیقی، مطالعات بین رشته ای
Alireza Anushiravani
Professor, Comparative Literature
University of Birjand
Specialist: Comparative literature, Literary Criticism
دکتر امیرعلی نجومیان
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، نظریه ادبی و فرهنگی
Amir Ali Nojoumian
Associate Professor faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: English Language and Literature, Literary and Cultural Theory
دکتر حسین پیرنجم الدین
دانشیار دانشکده زبان های خارجی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، نظریه ادبی و فرهنگی
Hossein Pirnajmuddin
Associate Professor Faculty of Foreign Languages
University of Isfahan
Specialist: English Language and Literature, Literary and Cultural Theory
دکتر جعفر شیخ الاسلامی
دانشیار دانشکده زبان شناسی و مطالعات زبان
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی، زبان شناسی جامعه شناسی، سیاست زبان و برنامه ریزی، زبان کردی و ادبیات کردی
Jafar Sheikholislami
Associate Professor School of Linguistics and Language Studies
Specialist: Critical Discourse Analysis, Sociolinguistics, Language Policy and Planning, Kurdish Language and Literature
دکتر ولی غلامی
دکتر ولی غلامی
استادیار دانشکده زبان و ادبیات
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، نظریه روایت، داستانی معاصر بریتانیا
Vali Gholami
Assistant Professor Faculty of Language and Literature
University of Kurdistan
Specialist: English Language and Literature, Narrative Theory, Contemporary British Fiction
سیروس امیری
استادیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، داستانی و نقاشی معاصر انگلیسی، ادبیات
Cyrus Amiri
Assistant Professor
University of Kurdistan
Specialist: English Language and Literature, Contemporary English Fiction and Drama, Diasporic Literature
دکتر زکریا بزدوده
استادیار دانشکده زبان و ادبیات
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، مطالعات فرهنگی، داستانی معاصر انگلیسی
Zakarya Bezdoode
Assistant Professor Faculty of Language and Literature
University of Kurdistan
Specialist: English Language and Literature, Cultural Studies, Contemporary English Fiction
دکتر عرفان رجبی
استادیار دانشکده زبان و ادبیات
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، داستان معاصر انگلیسی، نقد فیلم
Erfan Rajabi
Assistant Professor Faculty of Language and Literature
University of Kurdistan
Specialist: English Language and Literature, Contemporary English Fiction, Film Criticism
دکتر فاضل اسدی امجد
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ادبیات انگلیسی، مطالعات رمانتیک، فلسفه و ادبیات، عرفان اسلامی، ترجمه متون اسلامی
Fazel Asadi Amjad
Professor Faculty of Literature and Humanities
Kharazmi University
Specialist: English Literature, Romantic Studies, Philosophy and Literature, Islamic Mysticism, Translation of Islamic Texts
جمال محمدی
دانشیار دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Jamal Mohammadi
Associate Professor Faculty of Humanities and Social Sciences
University of Kurdistan
Specialist: Sociology
ویراستارفارسی
دکتر سید مصطفی حسینی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، ادبیات تطبیقی، مطالعات ترجمه
Mostafa Hosseini
Assistant Professor Faculty of Literature and Humanities
Bu-Ali Sina University
Specialist: English Language and Literature, Comparative Literature, Translation Studies
ویراستار انگلیسی
دکتر فرزاد بوبانی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Farzad Boobani
Assistant Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Guilan
Specialist: English Language and Literature
مدیر اجرایی
سید ساجد حسینی
دانشکده زبان و ادبیات
دانشگاه کردستان
Sajed Hosseini
Faculty of Language and Literature
University of Kurdistan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۹