درباره نشریه
ISSN:
2676-699X
eISSN:
2716-9928
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه کردستان
مدیر مسئول:
دکتر بختیار سجادی
سردبیر:
دکتر جلال سخنور
مدیر اجرایی:
سید ساجد حسینی
ویراستار فارسی:
دکتر سید مصطفی حسینی
ویراستار انگلیسی:
دکتر فرزاد بوبانی
تلفن:
087-33664600
دورنگار:
087-33660077
سایت اختصاصی:
cls.uok.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/14
مدیر مسئول
دکتر بختیار سجادی
دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبانشناسی، دانشکده زبان و ادبیات
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات کردی
Bakhtiar Sadjadi
Associate Professor, English Department
University of Kurdistan
Specialist: English Language and Literature, Kurdish Language and Literature
سردبیر
دکتر جلال سخنور
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ادبیات معاصر آمریکایی، زبان و ادبیات انگلیسی، شعر رمانتیک
Jalal Sokhan Var
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: English Language and Literature, Romantic Poetry, Contemporary American Literature
اعضای تحریریه
دکتر جلال سخنور
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ادبیات معاصر آمریکایی، زبان و ادبیات انگلیسی، شعر رمانتیک
Jalal Sokhan Var
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: English Language and Literature, Romantic Poetry, Contemporary American Literature
دکتر شیده احمدزاده هروی
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
Shide Ahmadzade Heravi
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
دکتر سید محمد مرندی
استاد دانشکده مطالعات جهانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، ادبیات Diasporic، داستانی معاصر آمریکای شمالی
Seyed Mohammad Marandi
Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: English Language and Literature, Diasporic Literature, Contemporary North American Fiction
دکتر بهزاد برکت
دانشیار ادبیات تطبیقی، گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی
English Department, University of Guilan, Rasht, Iran
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، English Literature
Behzad Barekat
Associate Professor, English Department
English Department, University of Guilan, Rasht, Iran
Specialist: Comparative Literature, English Literature
دکتر علیرضا انوشیروانی
استاد و سردبیر نشریه جدید مطالعات بین رشته ای ادبیات، هنر و علوم انسانی،
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: نقد ادبی، ادبیات و سینما، ادبیات تطبیقی، مطالعات بین رشته ای
Alireza Anushiravani
Professor, Comparative Literature
University of Birjand
Specialist: Comparative literature, Literary Criticism
دکتر امیرعلی نجومیان
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، نظریه ادبی و فرهنگی
Amir Ali Nojoumian
Associate Professor faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: English Language and Literature, Literary and Cultural Theory
دکتر حسین پیرنجم الدین
دانشیار ادبیات انگلیسی، گروه انگلیسی، دانشکده زبان های خارجی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، نظریه ادبی و فرهنگی
Hossein Pirnajmuddin
Associate Professor, English Language and Literature
University of Isfahan
Specialist: English Language and Literature, Literary and Cultural Theory
دکتر جعفر شیخ الاسلامی
دانشیار دانشکده زبان شناسی و مطالعات زبان
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی، زبان شناسی جامعه شناسی، سیاست زبان و برنامه ریزی، زبان کردی و ادبیات کردی
Jafar Sheikholislami
Associate Professor School of Linguistics and Language Studies
Specialist: Critical Discourse Analysis, Sociolinguistics, Language Policy and Planning, Kurdish Language and Literature
دکتر ولی غلامی
دکتر ولی غلامی
استادیار دانشکده زبان و ادبیات
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، نظریه روایت، داستانی معاصر بریتانیا
Vali Gholami
Assistant Professor Faculty of Language and Literature
University of Kurdistan
Specialist: English Language and Literature, Narrative Theory, Contemporary British Fiction
سیروس امیری
استادیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، داستانی و نقاشی معاصر انگلیسی، ادبیات
Cyrus Amiri
Assistant Professor
University of Kurdistan
Specialist: English Language and Literature, Contemporary English Fiction and Drama, Diasporic Literature
دکتر زکریا بزدوده
دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، گروە زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدە زبان و ادبیات
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، مطالعات فرهنگی، داستانی معاصر انگلیسی
Zakarya Bezdoode
Associate Professor, Department of English and Linguistics
University of Kurdistan
Specialist: English Language and Literature, Cultural Studies, Contemporary English Fiction
دکتر عرفان رجبی
استادیار دانشکده زبان و ادبیات
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، داستان معاصر انگلیسی، نقد فیلم
Erfan Rajabi
Assistant Professor Faculty of Language and Literature
University of Kurdistan
Specialist: English Language and Literature, Contemporary English Fiction, Film Criticism
دکتر فاضل اسدی امجد
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ادبیات انگلیسی، مطالعات رمانتیک، فلسفه و ادبیات، عرفان اسلامی، ترجمه متون اسلامی
Fazel Asadi Amjad
Professor Faculty of Literature and Humanities
Kharazmi University
Specialist: English Literature, Romantic Studies, Philosophy and Literature, Islamic Mysticism, Translation of Islamic Texts
ویراستار فارسی
دکتر سید مصطفی حسینی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، ادبیات تطبیقی، مطالعات ترجمه
Mostafa Hosseini
Assistant Professor Faculty of Literature and Humanities
Bu-Ali Sina University
Specialist: English Language and Literature, Comparative Literature, Translation Studies
ویراستار انگلیسی
دکتر فرزاد بوبانی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Farzad Boobani
Assistant Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Guilan
Specialist: English Language and Literature
مدیر اجرایی
سید ساجد حسینی
دانش آموخته ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Sajed Hosseini
MSc Graduated, English Language and Literature
University of Kurdistan
Specialist: English Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۴