درباره نشریه
ISSN:
2645-5420
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1397/10/01
صاحب امتیاز:
زهرا اسدی
مدیر مسئول:
دکتر بهنام اسدی
سردبیر:
دکتر بهنام اسدی
مدیر اجرایی:
دکتر شهلا رضایی
مدیرداخلی:
آریا عزیزی
تلفن:
021-66979519
021-66979526
021-44441764
021-44441784
نشانی:
تهران، میدان انقلاب، خیابان منیری جاوید، نرسیده به خیابان جمهوری، کوچه مینا، پلاک29، طبقه سوم، دبیرخانه مرکزی ، کدپستی: 1314945173
سایت اختصاصی:
WWW.GHANONYAR.ORG
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/11
صاحب امتیاز
زهرا اسدی
زهرا اسدی
Zahra Asadi
مدیر مسئول
دکتر بهنام اسدی
دکتر بهنام اسدی
Behnam Asadi
سردبیر
دکتر بهنام اسدی
دکتر بهنام اسدی
Behnam Asadi
هیات تحریریه
دکتر بهنام اسدی
دکتر بهنام اسدی
Behnam Asadi
دکتر علی عباس حیاتی
استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: حقوق
Ali Abbas Hayati
Assistant Professor, Razi University
Specialist: Low
دکتر افسانه مراد زاده رامی
دکتر افسانه مراد زاده رامی
Afsaneh Moradzadeh Rami
دکتر علی اشرف باقری
Ali Ashraf Bagheri
دکتر سعید خردمندی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Saeed Kheradmandi
Specialist: Private law
دکتر میرحیدر میرنقی زاده
دکتر میرحیدر میرنقی زاده
Mir Heydar Mirnaghizadeh
دکتر شاپور فرهنگ پور
دکتر شاپور فرهنگ پور
Shapour Farhangpour
دکتر شهلا رضایی
دکتر شهلا رضایی
Shahla Rezaee
ویراستارفارسی
حمزه ملکی
حمزه ملکی
Hamzeh Maleki
مدیر اجرایی
دکتر شهلا رضایی
دکتر شهلا رضایی
Shahla Rezaee
مدیرداخلی
آریا عزیزی
آریا عزیزی
Arya Azizi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۳