درباره نشریه
ISSN:
2228-6217
eISSN:
14669-5346
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1394/04/15
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مدیر مسئول:
دکتر حسن آب نیکی
سردبیر:
دکتر ابوالقاسم طاهری
مدیر اجرایی:
دکتر گارینه کشیشیان سیرکی
مدیرداخلی:
دکتر گارینه کشیشیان سیرکی
سایت اختصاصی:
ijps.azad.ac.ir
تلفن:
021-33788925
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/15
مدیر مسئول
دکتر حسن آب نیکی
استاد واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hassan Abniki
Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Political Science
سردبیر
دکتر ابوالقاسم طاهری
استادیار واحد زنجان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abolghasem Taheri
Assistant Professor واحد زنجان
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
اعضای تحریریه
دکتر ابوالقاسم طاهری
استادیار واحد زنجان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abolghasem Taheri
Assistant Professor واحد زنجان
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
دکتر پیروز مجتهدزاده
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Pirouz Mojtahedzadeh
Professor Faculty of Humanities
Tarbiat Modares University
Specialist: political geography
دکتر علیرضا ازغندی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Reza Azghandi
Professor Faculty of Law, Theology and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Political Science
دکتر حمیدرضا ملک محمدی
استاد تمام علوم سباسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Reza Malekmohammadi
Full Professor, Political science
University of Tehran
Specialist: Political Science
دکتر سید عبدالعلی قوام
استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Abdol Ali Ghavam
Professor Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: political science
دکتر صادق زیباکلام
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Sadegh Zibakalam
Professor
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر فرشاد شریعت
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Farshad Shariat
Professor Faculty of Islamic Studies and Political Science
Specialist: political science
دکتر الهه کولایی
استاد تمام مطالعات منطقه ای
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای
Elaheh Koolaee
Full Professor, Regional Studies
University of Tehran
Specialist: political Science, International Science, Regional Studies
دکتر حسن آب نیکی
استاد واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hassan Abniki
Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Political Science
دکتر حمیرا مشیرزاده
دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران University of Tehran
رشته تخصصی: وابط بین الملل، علوم سیاسی
Homeira Moshirzadeh
Associate Professor, Department of International Relations, Faculty of Law and Political Science
دانشگاه تهران University of Tehran
Specialist: political science, International Relations
دکتر آرام طاعتی
استادیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Aram Taatti
Assistant Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Political Science
دکتر عباس منوچهری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Manochehri
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: political science
دکتر مسعود آریایی نیا
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Masoud Aryaeiniya
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Political Science
مدیر اجرایی
دکتر گارینه کشیشیان سیرکی
دانشیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Garineh Keshishyan
Associate Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Political Science
مدیرداخلی
دکتر گارینه کشیشیان سیرکی
دانشیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Garineh Keshishyan
Associate Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Political Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۹