درباره نشریه
ISSN:
2676-3508
eISSN:
2476-3586
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
مدیر مسئول:
دکتر سعید کامیابی
سردبیر:
دکتر حسنعلی فرجی سبکبار
مدیرداخلی:
دکتر محمدرضا زندمقدم
کارشناس:
رحیمه جوادیان
تلفن:
023-33654239
سایت اختصاصی:
gisrs.semnaniau.ac.ir
نشانی:
سمنان، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، دفتر مجلات ، کدپستی: 3513137111
صندوق پستی:
35145-179
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/28
مدیر مسئول
دکتر سعید کامیابی
دانشیار
رشته تخصصی: اقلیم
Saeed kamyabi
Associate Professor,
Specialist: climate
سردبیر
دکتر حسنعلی فرجی سبکبار
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و GIS
Hassan Ali Faraji Sabokbar
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Geography and Rural Planning and GIS
هیات تحریریه
دکتر جعفر جوان
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Jafar Javan
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر زهرا بیگم حجازی زاده
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقلیم شناسی، جغرافیای سیاسی
Zahra Beygom Hejazizadeh
Professor, Kharazmi University
Specialist: political geography
دکتر پرویز ضیائیان فیروزآبادی
دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی
Parviz Ziaeian Firoozabadi
Associate Professor, Faculty of Geography, Kharazmi University
Specialist: Remote Sensing, geographical information system
دکتر علی حاجی نژاد
دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Ali Hajinejad
Associate Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر بیژن رحمانی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Bijan Rahmani
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر سیداسکندر صیدایی
دانشیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا، برنامه ریزی روستایی
Seyyed Eskandar Saydaee
Associate Professor, University of Isfahan
Specialist: Geography & Rural Planning
دکتر محمدسعدی مسگری سقزلو
استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: سیستم های اطلاعات مکانی
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
Assistant Professor, Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Spatial Information Systems
ویراستارفارسی
امین پیرمحمدزاده
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Amin Pimohammadzadeh
ویراستار انگلیسی
فرشاد اقوامی
واحد سمنان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Farshad Aghvami
semnan branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: English
مدیرداخلی
دکتر محمدرضا زندمقدم
استادیار واحد سمنان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جغرافیا
Mohammad Reza Zandmoghdam
Assistant Professor, Semnan Unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: geomorphology
کارشناس
رحیمه جوادیان
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Rahimeh Javadian
Masters,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۶۴