درباره نشریه
ISSN:
2676-3508
eISSN:
2476-3586
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
مدیر مسئول:
دکتر سعید کامیابی
سردبیر:
دکتر حسنعلی فرجی سبکبار
مدیرداخلی:
محمدرضا زندمقدم
ویراستار فارسی:
امین پیرمحمدزاده
ویراستار انگلیسی:
فرشاد اقوامی
کارشناس:
رحیمه جوادیان
تلفن:
023-33654239
سایت اختصاصی:
gisrs.semnan.iau.ir
نشانی:
سمنان، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، دفتر مجلات ، کدپستی: 3513137111
صندوق پستی:
35145-179
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/13
مدیر مسئول
دکتر سعید کامیابی
دانشیار مرکز تحقیقات گردشگری(دامنه جنوبی البرز مرکزی)،واحد سمنان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
رشته تخصصی: اقلیم
Saeid Kamyabi
Associate Professor, center tourism reseach,Semnan branch,islamic azad university, Semnan, Iran
Semnan Branch, Islamic Azad University
Specialist: climate
سردبیر
دکتر حسنعلی فرجی سبکبار
استاد تمام در علم داده های فضایی GIScientist، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: Geography، Human Geography، Spatial Analyst، GIS
Hassanali Faraji Sabokbar
Full Professor, Human Geography
University of Tehran
اعضای تحریریه
دکتر جعفر جوان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Jafar Javan
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر زهرا بیگم حجازی زاده
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقلیم شناسی، جغرافیای سیاسی
Zahra Beygom Hejazizadeh
Professor
Kharazmi University
Specialist: political geography
دکتر پرویز ضیاییان فیروزآبادی
دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی
Parviz Ziaeian Firoozabadi
Associate Professor Faculty of Geography
Kharazmi University
Specialist: Remote Sensing, geographical information system
علی حاجی نژاد
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گردشگری، برنامه ریزی منطقه ای
Ali Hajinejad
Associate Professor, Geography and rural planning
University of Guilan
Specialist: geography and rural planning
دکتر بیژن رحمانی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Bijan Rahmani
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and Rural Planning
سید اسکندر صیدایی
دانشیار برنامه ریزی روستایی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: برنامه ریزی
Seyed Eskandar Seydaiy
Associate Professor, departman rural planning
University of Isfahan
Specialist: planning
دکتر محمدسعدی مسگری سقزلو
استادیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: سیستم های اطلاعات مکانی
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
Assistant Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Spatial Information Systems
ویراستار فارسی
امین پیرمحمدزاده

رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Amin Pimohammadzadeh

ویراستار انگلیسی
فرشاد اقوامی
واحد سمنان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Farshad Aghvami
semnan branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: English
مدیرداخلی
محمدرضا زندمقدم
دانشیار جغرافیا، جغرافیا، علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
رشته تخصصی: جغرافیا طبیعی، ژئومورفولوژی، مخاطرات طبیعی، گردشگری-ژئوتوریسم- ژئوپارک-اکوتوریسم، برنامه ریزی شهری، روستایی، آمایشی
Mohammadreza Zandmoghadam
Associate Professor, human science
Semnan Branch, Islamic Azad University
Specialist: phisical geography
کارشناس
رحیمه جوادیان
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Rahimeh Javadian
Masters
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۳