درباره نشریه
ISSN:
2645-5552
eISSN:
2645-5382
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر حمید شیرخانلو
مدیر مسئول:
دکتر حمید شیرخانلو
سردبیر:
دکتر حمید شیرخانلو
صندوق پستی:
14857-33111
سایت اختصاصی:
www.amecj.com
تلفن همراه:
09125984482
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/15
صاحب امتیاز
دکتر حمید شیرخانلو
دانشیار
Hamid Shirkhanloo
Associate Professor
Specialist: Analytical chemistry, NanoChemistry, and Environmental Analytical chemistry
مدیر مسئول
دکتر حمید شیرخانلو
دانشیار
Hamid Shirkhanloo
Associate Professor
Specialist: Analytical chemistry, NanoChemistry, and Environmental Analytical chemistry
سردبیر
دکتر حمید شیرخانلو
دانشیار
Hamid Shirkhanloo
Associate Professor
Specialist: Analytical chemistry, NanoChemistry, and Environmental Analytical chemistry
اعضای تحریریه
دکتر سید حسن زوار موسوی
استاد
دانشگاه سمنان
Hassan Zavvar Mousavi
Professor
Semnan University
Specialist: Analytical Chemistry, Nanochemistry and Environment Analytical Chemistry.
Erwin Boschmann
Professor
Specialist: American Chemical Society, American Association of Higher Education
احمد روح اللهی
استاد
Ahmad Rouhollahi
Professor Chemistry Department, K.N. Toosi University of Technology, Iran.
Specialist: Analytical chemistry, NanoChemistry, Electrochemistry and Environment chemistry
دکتر فرزانه شمیرانی
استاد گروه شیمی
دانشگاه تهران
Farzaneh Shemirani
Professor Chemistry Department
University of Tehran
Specialist: Analytical Chemistry, Nano chemistry and Environment Analytical Chemistry, analytical Chemistry
علیمراد رشیدی
استاد تمام مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات نانو فناوری
پژوهشگاه صنعت نفت
Alimorad Rashidi
Full Professor, chemical engineering, Nanotechnology research center
Research Institute of Petroleum Industry
دکتر سید حسام الدین عباسی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی قلب و عروق برنارد لاون محقق در سلامت قلب و عروق
Seyed Hesameddin Abbasi
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: public Health and Cardiovascular Epidemiology Bernard Lown Scholar in Cardiovascular Health
دکتر فریده گل بابایی
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Farideh Golbabaei
Professor Department of Occupational Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر محمد شریف زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Mohammad Sharifzadeh
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر جابر نشاطی
دانشیار پژوهشگاه صنعت نفت
Jaber Neshati
Associate Professor
Specialist: Electrochemistry, NanoChemistry, and Environmental Electrochemistry
دکتر حمید شیرخانلو
دانشیار
Hamid Shirkhanloo
Associate Professor
Specialist: Analytical chemistry, NanoChemistry, and Environmental Analytical chemistry
دکتر ماشاالله عقیلی نژاد

Mashallah Aghilinejad
Head of Occupational Medicine Research Center, Iran University of Medical Sciences & Health Services(IUMS), Tehran-Iran
Specialist: Occupational Medicine subjects
دکتر حمیدرضا آقابزرگ
استاد موسسه تحقیقات صنعت نفت پژوهشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: شیمی معدنی
Hamid Reza Aghabozorg
Professor of Research Institute of Petroleum Industry
Specialist: mineral chemistry
دکتر امیرحسین جلیلی
دانشیار
Amirhossein Jalili
Associate Professor
Specialist: Physical Chemistry, Molecular Thermodynamics, Chemistry
دکتر مصطفی دهقانی مبارکه
دانشیار
Mostafa Dehghani Mobarakeh
Associate Professor
Specialist: Analytical chemistry. Renewable Energy, Environment Analytical chemistry.
دکتر مسعود درویش گنجی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Masoud Darvish Ganji
Associate Professor Faculty of Pharmaceutical Chemistry
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Physical Chemistry (Nanoscale-Simulation), Quantum Chemistry
مجید عبدوس

Majid Abdous
Department of Chemistry, Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran
Specialist: Chemistry, Bio-Chemistry
دکتر طاهره پورصابری
استاد
Tahereh Poursaberi
Professor Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran, Iran
Specialist: Analytical chemistry, Environment chemistry and Applied chemistry
دکتر محمد شعبانی
استاد
Mohammad Shabani
Professor Biochemistry Department, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry, Gene Transformation, Clinical Biochemistry
Timon Rabczuk
Professor
Specialist: Computational Mechanics, Computational Materials Design, Integrated Computational Materials Engineering
دکتر مجید عباسپور طهرانی فرد
استاد دانشکده مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Majid Abasspour Tehranifard
Professor School of Mechanics
Sharif University of Technology
Specialist: environmental engineering
دکتر حسین کاظمیان
استادیار
رشته تخصصی: مهندسی شیمی و بیوشیمیایی
Hossein Kazemian
Assistant Professor
Specialist: Chemical and Biochemical Engineering
دکتر علی مهاجری
استادیار پژوهشگاه صنعت نفت
Ali Mohajeri
Assistant Professor of Oil Industry Research Institute
Specialist: Organic Chemistry
دکتر مینا ادیبی
دانشیار
دانشگاه تهران
Mina Adibi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Organic Chemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۵