درباره نشریه
ISSN:
2588-4182
eISSN:
2645-3673
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه فرهنگیان
مدیر مسئول:
دکتر عباس اناری نژاد
سردبیر:
دکتر بابک شمشیری
جانشین سردبیر:
دکتر علی شیروانی شیری
مدیرداخلی:
بهرام اسماعیلی
سایت اختصاصی:
researchbt.cfu.ac.ir
تلفن:
071-32283061
071-32280702
نشانی:
شیراز، خیابان ساحلی شرقی. پردیس شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان فارس ، کدپستی: 7145615515
دورنگار:
071-32281090
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/27
مدیر مسئول
دکتر عباس اناری نژاد
دانشیار دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: مطالعات برنامه ریزی درسی
Abbas Anarinejad
Associate Professor, Farhangian University
Specialist: curriculum Studies
سردبیر
دکتر بابک شمشیری
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آموزش وپرورش دبستانی وپیش دبستانی
Babak Shamshiri
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Basics of Education: Preschool and Primary Education
جانشین سردبیر
دکتر علی شیروانی شیری
استادیار دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: علوم تربیتی، گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
Ali Shirvani Shiri
Assistant Professor, Farhangian University
Specialist: Philosophy of Education
هیات تحریریه
دکتر صغری استوار
استادیار دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Soghra Ostovar
Associate Professor, Farhangian University
Specialist: Educational Psychology
دکتر عباس اناری نژاد
دانشیار دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: مطالعات برنامه ریزی درسی
Abbas Anarinejad
Associate Professor, Farhangian University
Specialist: curriculum Studies
دکتر حسین افلاکی فرد
استادیار دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: مطالعات برنامه ریزی درسی
Hoosein Aflakifard
Associate Professor, Farhangian University
Specialist: curriculum Studies
دکتر محمد جاودانی
استادیار دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: مطالعات برنامه ریزی درسی
Mohammad Javdani
Associate Professor, Farhangian University
Specialist: curriculum Studies
دکتر ژیلا حیدری
استادیار دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: مطالعات برنامه ریزی درسی
Jila Heydari
Assistant Professor, Farhangian University
Specialist: curriculum studies
دکتر محمد خیر
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Mohammad Khayyer
Professor, Faculty of Education and Psychology, University of Shirazu
Specialist: Educational Psychology
دکتر آذر داوودی
استادیار دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: مطالعات برنامه ریزی درسی
Azar Davoodi
Assistant Professor, Farhangian University
Specialist: curriculum studies
دکتر اقبال قاسمی پویا
استادیار پژوهشکده تعلیم و تربیت
رشته تخصصی: مطالعات برنامه ریزی درسی
Eghbal Ghasemi Pouya
Associate Professor,
Specialist: History and Philosophy of Education
دکتر مهدی محمدی
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی
Mehdi Mohammadi
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Educational Sciences - Curriculum
دکتر محمدرضا یوسف زاده
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مطالعات برنامه ریزی درسی
Mohammad Reza Yousefzadeh
Associate Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: curriculum Studies
Mogamat Noor Davids
Professor,
دکتر محمد عطاران
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Mohammad Attaran
Professor, Kharazmi University
Specialist: Educational Science
Aslam Fataar
ویراستارفارسی
زینب دهقانی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Zeinab Dehghani
Specialist: Persian Literature Studies
ویراستار انگلیسی
دکتر محمد شریفی بهلولی
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Mohammad Sharifi Bahloli
Faculty member, Farhangian University
Specialist: English language Studies
مدیرداخلی
بهرام اسماعیلی
پرسنل دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Bahram Esmaeili
Staff, Farhangian University
Specialist: Human Resources Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۲