درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
احمد ابویی
مدیر مسئول:
احمد ابویی
سردبیر:
احمد ابویی
تلفن:
035-32524346
تلفن همراه:
09013324253
سایت اختصاصی:
hakim-yazd.ir
نشانی:
مهریز، خیابان انقلاب ، کوی ایزد
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/27