درباره نشریه
ISSN:
2645-6478
eISSN:
2645-6478
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر آرش امرایی
مدیر مسئول:
دکتر آرش امرایی
سردبیر:
دکتر احمد کازرونی
مدیرداخلی:
عبدالحسین حسنپور
تلفن همراه:
09163675702
سایت اختصاصی:
www.qpjournal.ir
نشانی:
خرم آباد، خیابان دکتر حسابی، ساختمان مروارید 5، طبقه ششم
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/14
صاحب امتیاز
دکتر آرش امرایی
استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Arash Amraei

Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Persian Language and Literater
مدیر مسئول
دکتر آرش امرایی
استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Arash Amraei

Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Persian Language and Literater
سردبیر
دکتر احمد کازرونی
دکتر احمد کازرونی

Ahmad Kazerouni

اعضای تحریریه
دکتر قاسم صحرایی
دانشیار دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ghasem Sahraei

Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد کازرونی
دکتر احمد کازرونی

Ahmad Kazerouni

دکتر سیف الدین میرزازاده
دکتر سیف الدین میرزازاده

Sefoddin Mirza Zadeh

دکتر علی نوری خاتونبانی
دکتر علی نوری خاتونبانی

Ali Noori Khatoon Bani

ابراهیم محمدی
دانشیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ebrahim Mohammadi
Associate Professor
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر آسیه ذبیح نیاعمران
دانشیار مرکز تفت
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Asieh Zabih Nia Omran
Associate Professor Taft Center
Payame Noor University
Specialist: Persian the literature
دکتر محمد نورعالم

Mohammad Noor Alam

دکتر محمد شکرایی
دکتر محمد شکرایی

Mohammad Shokraee

دکتر سید احمدرضا مجرد
دکتر سید احمدرضا مجرد

Seyyed Ahmad Reza Mojarrad

دکتر میرجلال الدین کزازی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
MIr Jalaleddin Kazzazi
Professor Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمود رضایی دشت ارژنه
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmoud Rezaee Dasht Arjaneh
Associate Professor, Persian language and literature
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر منوچهر جوکار
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Manoochehr Joukar
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Persian Language and Literature
مدیرداخلی
عبدالحسین حسنپور
عبدالحسین حسنپور

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۵