درباره نشریه
ISSN:
2645-6478
eISSN:
2645-6478
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دکتر آرش امرایی
مدیر مسئول:
دکتر آرش امرایی
سردبیر:
دکتر احمد کازرونی
مدیرداخلی:
عبدالحسین حسنپور
تلفن همراه:
09163675702
سایت اختصاصی:
www.qpjournal.ir
نشانی:
خرم آباد، خیابان دکتر حسابی، ساختمان مروارید 5، طبقه ششم
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/14
صاحب امتیاز
آرش امرایی
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Arash Amraei
Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Persian the literature
مدیر مسئول
آرش امرایی
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Arash Amraei
Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Persian the literature
سردبیر
دکتر احمد کازرونی
احمد کازرونی
Ahmad Kazerouni
هیات تحریریه
دکتر قاسم صحرایی
قاسم صحرایی
دانشیار دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ghasem Sahraee
Associate Professor, University of Lorestan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد کازرونی
احمد کازرونی
Ahmad Kazerouni
دکتر سیف الدین میرزازاده
سیف الدین میرزازاده
Sefoddin Mirza Zadeh
دکتر علی نوری خاتونبانی
علی نوری خاتونبانی
Ali Noori Khatoon Bani
ابراهیم محمدی
دانشیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ebrahim Mohammadi
Associate Professor,
Specialist: Persian Language and Literature
آسیه ذبیح نیاعمران
دانشیار مرکز تفت دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Asieh Zabih Nia Omran
Associate Professor, Taft Center, Payame Noor University
Specialist: Persian the literature
دکتر محمد نورعالم
محمد نورعالم
Mohammad Noor Alam
دکتر محمد شکرایی
محمد شکرایی
Mohammad Shokraee
دکتر سیداحمدرضا مجرد
سیداحمدرضا مجرد
Seyyed Ahmad Reza Mojarrad
میرجلال الدین کزازی
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
MIr Jalaleddin Kazzazi
Professor, Persian Language and Literature, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمود رضایی دشت ارژنه
محمود رضایی دشت ارژنه
Mahmoud Rezaee Dasht Arjaneh
دکتر منوچهر جوکار
منوچهر جوکار
Manoochehr Jow Kar
مدیرداخلی
عبدالحسین حسنپور
عبدالحسین حسنپور
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۳