درباره نشریه
ISSN:
2645-880X
eISSN:
2645-7180
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی زابل
مدیر مسئول:
دکتر خدیجه رضایی کیخایی
سردبیر:
دکتر هادی میرزایی
مدیر اجرایی:
دکتر سمیه باقری
سایت اختصاصی:
jzms.ir/index.php/JZMS
تلفن:
054-32230768
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/27
مدیر مسئول
دکتر خدیجه رضایی کیخایی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Khadije Rezaie kei Khaie
Faculty of Medicine, Zabol University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
سردبیر
دکتر هادی میرزایی
هیات تحریریه
دکتر مهدی افشاری
دانشگاه علوم پزشکی زابل
Mahdi Afshari
Zabol University of Medical Sciences
دکتر فرشاد امیرخیزی
دکتر امید بامری
دکتر کاوه تبریزیان
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زابل
Kaveh Tabrizian
Faculty of Pharmacy, Zabol University of Medical Sciences
دکتر سمیه باقری
گروه آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی زابل
Somayeh Bagheri
Department of Biostatistic, Zabol University of Medical Sciences
دکتر خسرو جامه بزرگی
دکتر خدیجه رضایی کیخایی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Khadije Rezaie kei Khaie
Faculty of Medicine, Zabol University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر محمدرضا رضایی کهخ
دکتر کلثوم رضایی کیخایی
دکتر خدیجه سراوانی
سلیمان سراوانی
دکتر ایرج شهرامیان
مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی دانشگاه علوم پزشکی زابل
Iraj Shahramian
Digestive Diseases Research Center, Zabol University of Medical Sciences
دکتر زهرا شهرکی
دکتر محمدرضا فیروزکوهی
دانشیار گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زابل
دکتر وحید محمدی
دکتر زهره محمودی
دکتر اسماعیل مهرآیین
دکتر فرحناز میر
مدیر اجرایی
دکتر سمیه باقری
گروه آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی زابل
Somayeh Bagheri
Department of Biostatistic, Zabol University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۸