درباره نشریه
ISSN:
2588-3763
eISSN:
2645-5749
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بابل (دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا)
مدیر مسئول:
دکتر زهرا فتوکیان
سردبیر:
دکتر عباس شمسعلی نیا
مدیر اجرایی:
فریدون کیهانیان
مدیرداخلی:
سودابه عینی پور
ویراستار فارسی:
سودابه عینی پور
ویراستار انگلیسی:
ریحانه براری
صفحه آرا:
سودابه عینی پور
تلفن:
011-55225151
سایت اختصاصی:
cjhaa.mubabol.ac.ir
نشانی:
رامسر، خیابان شهید مطهری، جنب بیمارستان امام سجاد (ع)، دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س)
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/02
مدیر مسئول
دکتر زهرا فتوکیان
استادیار دانشکده پرستاری رامسر
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: پرستاری
Zahra Fotoukian
Associate Professor
Babol University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر عباس شمسعلی نیا
دانشیار Nursing, Nursing Care Research Center, Babol University of Medical Sciences, Babol, Mazandaran, Iran
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: پرستاری
Abaas Shamsalinia
Associate Professor, Ramsar Fatemeh Zahra School Of Nursing and Midwifery
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
اعضای تحریریه
دکتر فضل الله احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Fazlollah Ahmadi
Professor Medical Sciences Faculty,
Tarbiat Modares University
Specialist: nursing
دکتر آرام تیرگر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Aram Tirgar
Associate Professor
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر محمود حاجی احمدی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Mahmood Haji Ahmadi
Assistant Professor
Babol University of Medical Sciences
دکتر علی ذبیحی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: Hl، آموزش پرستاری
Ali Zabihi
Associate Professor
Babol University of Medical Sciences
دکتر سید فرزاد جلالی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: قلب و عروق
Seyyed Farzad Jalali
Professor
Babol University of Medical Sciences
نسرین نوابی
دانشکده پرستاری رامسر
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: پرستاری
Nasrin Navabi

Babol University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر فاطمه غفاری
استادیار دانشکده پرستاری رامسر
رشته تخصصی: پرستاری
Fatemeh Ghaffari
Assistant Professor
Specialist: Nursing
دکتر سپیده محمدی
استادیار دانشکده پرستاری رامسر
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: پرستاری
Sepideh Mohammadi
Assistant Professor
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر پرند پورقانع
دانشیار پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Parand Pourghane
Associate Professor, Nursing
Gilan University of Medical Sciences
دکتر سرور پرویزی
استاد دانشکده پرستاریدانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: کودکان و نوزادان ویژه
Soroor Parvizy
Professor Faculty of Nursing and Midwifery
Iran University of Medical Sciences
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
دکتر عاطفه قنبری خانقاه
دانشیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: پرستاری
Atefeh Ghanbari
Associate Professor Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
هنگامه کریمی
مربی دانشکده پرستاری رامسر
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: پرستاری
Hengameh Karimi
Instructor Nursing Department of Ramsar
Babol University of Medical Sciences
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor Department of Nursing
Tarbiat Modares University
دکتر فرحناز محمدی شاه بلاغی
دانشیار گروه پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: پرستاری
Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi
Associate Professor Nursing Department
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nursing
دکتر علی اکبر مقدم نیا
استاد گروه فارماکولوژی و فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: داروسازی
Ali Akbar Moghadamnia
Professor Department of Pharmacology and Physiology
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
زهرا جنت علیپور
مربی دانشکده پرستاری رامسر
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: پرستاری
Zahra Jannat Alipour
Instructor
Babol University of Medical Sciences
دکتر نوین نیک بخش
دانشیار گروه جراحی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Novin Nikbakhsh
Associate Professor Department of surgery
Babol University of Medical Sciences
فاطمه شیرینکام
مربی دانشکده پرستاری رامسر
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: پرستاری
Fatemeh Shirinkam
Instructor
Babol University of Medical Sciences
دکتر آذر درویش پور
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: پرستاری
Azar Darvishpour
Assistant Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر سید علی مظفرپور
استادیار دانشکده طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Seyed Ali Mozaffarpour
Assistant Professor Faculty of Traditional Medicine
Babol University of Medical Sciences
دکتر مصطفی جوانیان
گروه بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mostafa Javanian
Department of Infectious Diseases
Babol University of Medical Sciences
دکتر یوسف یحیی پور
دانشیار مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری، پژوهشکده سلامت
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: Medical Virology
Yousef Yahyapour
Associate Professor, Infectious Diseases Research Center, Health Research Center
Babol University of Medical Sciences
دکتر مهدی پورامیر
استاد گروه بیوشیمی و بیوفیزیک
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: بیوشیمی
Mehdi Pouramir
Professor Department of Biochemistry and Biophysics
Babol University of Medical Sciences
Specialist: biochemistry
دکتر افسانه ارزانی

Afsaneh Arzani

دکتر پروین عزیزنژاد روشن
استادیار پرستاری، پرستاری کودکان، پرستاری و مامایی بابل
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Parvin Aziznejadroshan
Assistant Professor, Nursing,Pediatric nursing,Nursing and Midwifery Babol
Babol University of Medical Sciences
Specialist: - PhD in Nursing, Master of Nursing with a focus on children, bachelor of Nursing
دکتر رضا قدیمی
دانشجوی دکتری دانشکده پزشکی
Nagoya city University
رشته تخصصی: تغذیه بالینی، رژیم درمانی، چاقی
Reza Ghadimi
Phd Student, Graduated school of Medical Sciences
Nagoya city University
Specialist: Clinical Nutrition, Diet therapy, Obesity
فرزان خیرخواه

دکتر محمدعلی جهانی
دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mohammad Ali Jahani
Associate Professor, Social Determinant of health
Babol University of Medical Sciences
ویراستار فارسی
سودابه عینی پور

Soodabeh Eynipour

ویراستار انگلیسی
ریحانه براری

Reyhaneh Barari

مدیر اجرایی
فریدون کیهانیان
مربی
Fereydoon Keihanian
Instructor
مدیرداخلی
سودابه عینی پور

Soodabeh Eynipour

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۹۴