درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دکتر سید محمدرضا موسوی
مدیر مسئول:
دکتر سید محمدرضا موسوی
سردبیر:
دکتر علی دارابی
مدیر اجرایی:
دکتر مسعود مطلبی
سایت اختصاصی:
pree.saminatech.ir
نشانی:
تهران، میدان انقلاب اسلامی، ابتدای کارگر شمالی، کوچه جعفرزادگان، پلاک 8 ، کدپستی: 1418815574
تلفن:
021-66124552
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/13
صاحب امتیاز
دکتر سید محمدرضا موسوی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Mohammad Reza Moosavi
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
مدیر مسئول
دکتر سید محمدرضا موسوی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Mohammad Reza Moosavi
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
سردبیر
دکتر علی دارابی

رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Darabi

اعضای تحریریه
دکتر سید مصطفی ابطحی
استادیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: الهیات و علوم سیاسی
Seyyed Mostafa Abtahi
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Theology and Political Science
دکتر علیرضا ازغندی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Reza Azghandi
Professor Faculty of Law, Theology and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Political Science
دکتر رسول افضلی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Rasool Afzali
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political geography
دکتر عزیز جوانپور هروی

Aziz Javanpour Heravi

دکتر علی دارابی

رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Darabi

دکتر محمدرضا دهشیری
دانشیار دانشکده روابط بین الملل
وزارت امور خارجه
Mohammad Reza Dehshiri
Associate professor Faculty of International Relations
دکتر علیرضا رضایی
دکتر علیرضا رضایی

Ali Reza Rezaee

دکتر احسان شاکری خویی

Ehsan Shakeri Khoei

دکتر حمید صالحی

Hamid Salehi

دکتر مسعود مطلبی

Masoud Motallebi

دکتر علی اصغر حاتمی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
ali asghar Hatami
Associate Professor aculty of law and political science
University of Shirazu
Specialist: private law
مدیر اجرایی
دکتر مسعود مطلبی

Masoud Motallebi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۸