درباره نشریه
ISSN:
2588-4565
eISSN:
2717-0381
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر سید محمدرضا موسوی
مدیر مسئول:
دکتر سید محمدرضا موسوی
سردبیر:
دکتر علی اکبر جعفری
دبیر تحریریه:
دکتر سعید چهرآزاد
مدیر اجرایی:
دکتر امیرعلی کتابی
مدیرداخلی:
محمد صادق جلالی راد
ویراستار فارسی:
رضوانه ملا
ویراستار انگلیسی:
جعفر امانی خجسته
نشانی:
تهران، میدان انقلاب اسلامی، ابتدای کارگر شمالی، کوچه جعفرزادگان، پلاک 8 ، کدپستی: 1418815574
سایت اختصاصی:
www.rahbordsyasi.ir
تلفن:
021-66124552
تاریخ به‌روزآوری: 1403/02/04
صاحب امتیاز
دکتر سید محمدرضا موسوی
مدرس دانشگاه واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Mohammad Reza Moosavi
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
مدیر مسئول
دکتر سید محمدرضا موسوی
مدرس دانشگاه واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Mohammad Reza Moosavi
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
سردبیر
دکتر علی اکبر جعفری
استاد روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Ali Akbar Jafari
Professor, International Relations at Department of Political Sciences, Faculty of Law and Political Science
University of Mazandaran
Specialist: International Relations
دبیر تحریریه
دکتر سعید چهرآزاد
پژوهشگر روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Saeed Chehrazad
Researcher, International Relations
Allameh Tabataba'i University
اعضای تحریریه
دکتر علی دارابی

رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Darabi

دکتر میرابراهیم صدیق
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: علوم سیاسی / مسایل ایران / ، روابط بین الملل
Mir Ebrahim Seddigh
Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science
Karaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science, International Relations
دکتر حبیب الله ابوالحسن شیرازی
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Habibollah Abolhasan Shirazi
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: International Relations
دکتر علی اکبر جعفری
استاد روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Ali Akbar Jafari
Professor, International Relations at Department of Political Sciences, Faculty of Law and Political Science
University of Mazandaran
Specialist: International Relations
دکتر حسین دهشیار
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Hosein Dehash Yar
Professor
Allameh Tabataba'i University
خلیل الله سردارنیا
استاد تمام استاد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
دانشگاه شیراز
Khalil Sardarnia
Full Professor, Professor of Political Science, Law & Political Science Faculty of Shiraz University
University of Shirazu
ارشین ادیب مقدم

دکتر مهران کامروا
استاد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mehran Kamrava
Professor
Specialist: Political Science
علی باقری دولت آبادی
استاد روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج
دانشگاه یاسوج
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Ali Bagheri Dolatabadi
Professor, International Relations, Faculty of Humanities, Yasouj University
University of Yasuj
Specialist: international Relation
دکتر احمد جانسیز
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ahmad Jansiz
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Guilan
Specialist: political science
دکتر ناصر پورحسن
دانشیار علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آیت الله بروجردی
Naser Pourhassan
Associate Professor, political Sience Dep
Ayatollah Ozma Borujerdi University
دکتر الهام رسولی ثانی آبادی

دانشگاه یزد
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Elham Rasouli Sani Abadi

University of Yazd
Specialist: International Relations
دکتر جواد صالحی
دانشیار گروه حقوق
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: حقوق بین الملل کیفری، حقوق بین الملل دریاها، حقوق سرمایه گذاری خارجی
Javad Salehi
Associate Professor, Faculty of Law
Payame Noor University
دکتر علیرضا رضایی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکاترونیک ، مکاترونیک و ریزفناوری
Alireza Rezaee
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Mechatronics Mechatronics and Micro Technology
دکتر علیرضا رضایی

دکتر غفار زارعی
استادیار علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ghaffar Zarei
Assistant Professor, political science
Lamerd Branch, Islamic Azad University
مهدیه حیدری
دانش آموخته دکتری روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mahdieh Heidary
.Ph.D, International Relations phd
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Interntional Relations
ویراستار فارسی
رضوانه ملا
رضوانه ملا

ویراستار انگلیسی
جعفر امانی خجسته
جعفر امانی خجسته

مدیر اجرایی
دکتر امیرعلی کتابی
دانش آموخته دکتری مدرسی انقلاب اسلامی، دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
Amirali Ketabi
.Ph.D, Lecturer of the Islamic Revolution, Faculty of Islamic Education and Thought, University of Tehran
University of Tehran
مدیرداخلی
محمد صادق جلالی راد
دانش آموخته دکتری سیاست گذاری عمومی،
پژوهشگر مستقل. تهران، ایران
رشته تخصصی: سیاست گذاری عمومی
Mohammad Sadegh Jalali Rad
.Ph.D, in Public Policy, independent researcher, Tehran, Iran
پژوهشگر مستقل. تهران، ایران
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۹