درباره نشریه
ISSN:
2588-4565
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دکتر سیدمحمدرضا موسوی
مدیر مسئول:
دکتر سیدمحمدرضا موسوی
سردبیر:
دکتر مسعود مطلبی
نشانی:
تهران، میدان انقلاب اسلامی، ابتدای کارگر شمالی، کوچه جعفرزادگان، پلاک 8 ، کدپستی: 1418815574
سایت اختصاصی:
rahbordsyasi.saminatech.ir
تلفن:
021-66124552
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/13
صاحب امتیاز
سیدمحمدرضا موسوی
استاد واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Mohammad Reza Moosavi
Professor, science and research Branch,
Specialist: political science
مدیر مسئول
سیدمحمدرضا موسوی
استاد واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Mohammad Reza Moosavi
Professor, science and research Branch,
Specialist: political science
سردبیر
مسعود مطلبی
استادیار واحد آزادشهر
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Masoud Mottalebi
Assistant Professor, Azadshahr unit,
Specialist: political science
هیات تحریریه
دکتر سیدمصطفی ابطحی
سیدمصطفی ابطحی
استادیار دانشکده پرستاری رامسر
رشته تخصصی: پرستاری
Seyyed Mostafa Abtahi
Associate Professor, Faculty of Nursing Ramsar, Babol University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر سیداسدالله اطهری
سیداسدالله اطهری
Seyyed Asadollah Athari
دکتر عزیز جوانپور هروی
عزیز جوانپور هروی
Aziz Javanpour Heravi
علی دارابی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Darabi
دکتر محمدرضا دهشیری
محمدرضا دهشیری
دانشیار وزارت امور خارجه دانشکده روابط بین الملل
Mohammad Reza Deh Shiri
Associate professor at the Department of International Affairs, Faculty of International Relations,
دکتر احسان شاکری خویی
احسان شاکری خویی
Ehsan Shakeri Khoei
دکتر میرابراهیم صدیق
میرابراهیم صدیق
MIr Ebrahim Sadigh
مسعود مطلبی
استادیار واحد آزادشهر
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Masoud Mottalebi
Assistant Professor, Azadshahr unit,
Specialist: political science
محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
دکتر حمید صالحی
حمید صالحی
Hamid Salehi
علی اصغر حاتمی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
ali asghar Hatami
Associate Professor, aculty of law and political science, University of Shirazu
Specialist: private law
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۵۱