درباره نشریه
ISSN:
2538-6212
eISSN:
2538-6212
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بابل
مدیر مسئول:
دکتر منوچهر اشرف پور
سردبیر:
علی رستمی
معاون سردبیر:
دکتر محمد شیرمردی
مدیر اجرایی:
محمدجواد نصر
مدیرداخلی:
محمدجواد نصر
ویراستار فارسی:
سیده سمانه طاهری اطاقسرا
صفحه آرا:
امیرحسین حسن پور
نشانی:
بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، کمیته تحقیقات دانشجویی
تلفن:
011-32190971
دورنگار:
011-32190971
سایت اختصاصی:
crms.mubabol.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/03
مدیر مسئول
دکتر منوچهر اشرف پور

سردبیر
علی رستمی
علی رستمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ali Rostami
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
معاون سردبیر
دکتر محمد شیرمردی

دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
اعضای تحریریه
دکتر بهرام آرمون
استادیار گروه پایه، دانشکده پرستاری و مامایی
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
Bahram Armoon
Assistant professor School of Nursing and Midwifery
Specialist: Health Education and Promotion
دکتر سهیل ابراهیم پور
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: Clinical Sciences
Soheil Ebrahimpour
Assistant professor
Babol University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی ابراهیم زاده
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Mohammad Ali Ebrahimzadeh
Professor Professor of Medicinal Chemistry
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر عادل اسپوتین

دکتر امیر امامی زیدی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Amir Emami Zeydi
Assistant professor
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمدحسین اصغری

دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: داروشناسی و سم شناسی
دکتر موسی محمدنیا افروزی

دکتر معصومه بیانی

دکتر علی بیژنی
استادیار پژوهشکده سلامت
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Ali Bijani
Assistant Professor, Health Research Institute
Babol University of Medical Sciences
دکتر حامد تشکریان

دانشگاه علوم پزشکی بابل
دکتر سید غلامعلی جورسرایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: علوم پایه
Seyed Gholam Ali Jorsaraie
Professor
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Basic Sciences
دکتر محمد چهرازی
استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: آمار زیستی
Mohammad Chehrazi
Assistant professor School of Health
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر سینا حقانی فر
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: رادیولوژی
Sina Haghanifar
Associate Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
دکتر رضا حسینی
دانشیار علوم کشاورزی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: حشره شناسی
Reza Hosseini
Professor Plant Protection
Babol University of Medical Sciences
دکتر سید محمد ریاحی
استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Seyed Mohammad Riahi
Assistant professor Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر یدالله زاهدپاشا
استاد گروه اطفال
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: نوزادان
Yadollah Zahedpasha
Professor Department of Pediatrics
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
دکتر پروین سجادی

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Parvin Sajjadi

Babol University of Medical Sciences
دکتر جواد شکری شیروانی

دکتر فرزین صادقی

دکتر یدالله فخری

دکتر شیرزاد فلاحی

دکتر مظاهر قلی پور ملک آبادی
استادیار مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی پزشکی
Mazaher Gholipour Malek Abadi
Assistant Professor Cellular and Molecular Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Biotechnology
دکتر سهراب کاظمی

دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: فارماکولوژی
دکتر علی اکبر مقدم نیا
استاد گروه فارماکولوژی و فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: داروسازی
Ali Akbar Moghadamnia
Professor Department of Pharmacology and Physiology
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر پروانه میرابی

رشته تخصصی: باروری ناباروری
Parvaneh Mirabi

Specialist: Infertility and Reproductive Health
دکتر حمیدرضا نوری

دکتر یوسف یحیی پور
دانشیار مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری، پژوهشکده سلامت
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: Medical Virology
Yousef Yahyapour
Associate Professor, Infectious Diseases Research Center, Health Research Center
Babol University of Medical Sciences
دکتر مسعود یوسفی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Masoud Youssefi

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Virology
ویراستار فارسی
سیده سمانه طاهری اطاقسرا
سیده سمانه طاهری اطاقسرا

مدیر اجرایی
محمدجواد نصر
محمدجواد نصر

مدیرداخلی
محمدجواد نصر
محمدجواد نصر

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۹۳