درباره نشریه
ISSN:
2676-5330
eISSN:
2676-5330
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دکتر محمدتقی آذرشب
مدیر مسئول:
دکتر محمدتقی آذرشب
سردبیر:
دکتر غلامرضا معمارزاده طهرانی
مدیر اجرایی:
دکتر سیدمحمدرضا موسوی
تلفن:
021-66124552
نشانی:
تهران، میدان انقلاب اسلامی، ابتدای کارگر شمالی، کوچه جعفرزادگان، پلاک 8 ، کدپستی: 1418815574
سایت اختصاصی:
swas.saminatech.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/14
صاحب امتیاز
دکتر محمدتقی آذرشب
محمدتقی آذرشب
Mohammad Taghi Azarshab
مدیر مسئول
دکتر محمدتقی آذرشب
محمدتقی آذرشب
Mohammad Taghi Azarshab
سردبیر
غلامرضا معمارزاده طهرانی
استاد واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Gholam Reza Memarzadeh Tehrani
Professor, science and research Branch,
هیات تحریریه
دکتر سیدمصطفی ابطحی
سیدمصطفی ابطحی
استادیار دانشکده پرستاری رامسر
رشته تخصصی: پرستاری
Seyyed Mostafa Abtahi
Associate Professor, Faculty of Nursing Ramsar, Babol University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
محمد اخباری
دانشیار واحد تهران مرکز
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Mohammad Akhbari
Associate Professor, Central Tehran Branch,
Specialist: political geography
دکتر عزیز جوانپور هروی
عزیز جوانپور هروی
Aziz Javanpour Heravi
امیرمحمد حاجی یوسفی
دانشیار گروه روابط بین الملل
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Amir Mohammad Haji Yoosefi
Associate Professor, International Relations Group, Shahid Beheshti University
Specialist: Political Science and International Relations
دکتر محسن رضایی میرقائد
محسن رضایی میرقائد
Mohsen Rezaee Mirghaed
علی دارابی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Darabi
دکتر محمدرضا دهشیری
محمدرضا دهشیری
دانشیار وزارت امور خارجه دانشکده روابط بین الملل
Mohammad Reza Deh Shiri
Associate professor at the Department of International Affairs, Faculty of International Relations,
سیدجلال الدین دهقانی فیروزآبادی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Jalaleddin Dehghani Firoozabadi
Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر احسان شاکری خویی
احسان شاکری خویی
Ehsan Shakeri Khoei
ابراهیم متقی
استاد
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor, University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
مسعود مطلبی
استادیار واحد آزادشهر
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Masoud Mottalebi
Assistant Professor, Azadshahr unit,
Specialist: political science
غلامرضا معمارزاده طهرانی
استاد واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Gholam Reza Memarzadeh Tehrani
Professor, science and research Branch,
مجتبی مقصودی
دانشیار تهران مرکز
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mojtaba Maghsoudi
Associate Professor, Centeral Tehran,
Specialist: political science
دکتر محمدتقی آذرشب
محمدتقی آذرشب
Mohammad Taghi Azarshab
علی شیرخانی
دانشیار واحد قم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Shirkhani
Associate Professor, واحد قم,
Specialist: political science
دکتر علیرضا رضایی
علیرضا رضایی
Ali Reza Rezaee
بهرام بیات
استادیار
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Bahram Bayat
Assistant Professor, Supreme National Defense University
Specialist: Sociology
دکتر سمیه قنبری
سمیه قنبری
Somayeh Ghanbari
حسین دهقان
دانشیار
Hosein Dehghan
Associate Professor,
دکتر غلامرضا کاظمیان شیروان
غلامرضا کاظمیان شیروان
استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Gholam Reza Kazemian Shirvan
Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Geography and Urban Planning
مهرداد نوابخش
استاد واحد علوم تحقیقات
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mehrdad Navabakhsh
Professor, science and research unite,
Specialist: Sociology
دکتر رضا جلالی
رضا جلالی
Reza Jalali
مدیر اجرایی
سیدمحمدرضا موسوی
استاد واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Mohammad Reza Moosavi
Professor, science and research Branch,
Specialist: political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۷