درباره نشریه
ISSN:
2676-5330
eISSN:
2676-5330
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دکتر محمدتقی آذرشب
مدیر مسئول:
دکتر محمدتقی آذرشب
سردبیر:
دکتر غلامرضا معمارزاده طهرانی
مدیر اجرایی:
دکتر سیدمحمدرضا موسوی
تلفن:
021-66124552
نشانی:
تهران، میدان انقلاب اسلامی، ابتدای کارگر شمالی، کوچه جعفرزادگان، پلاک 8 ، کدپستی: 1418815574
سایت اختصاصی:
swas.saminatech.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/14
صاحب امتیاز
دکتر محمدتقی آذرشب
Mohammad Taghi Azarshab
مدیر مسئول
دکتر محمدتقی آذرشب
Mohammad Taghi Azarshab
سردبیر
دکتر غلامرضا معمارزاده طهرانی
استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Gholam Reza Memarzadeh Tehrani
Professor, science and research Branch, Central Office, Islamic Azad University
هیات تحریریه
دکتر سیدمصطفی ابطحی
استادیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: الهیات و علوم سیاسی
Seyyed Mostafa Abtahi
Associate Professor, science and research Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Theology and Political Science
دکتر محمد اخباری
دانشیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Mohammad Akhbari
Associate Professor, Central Tehran Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political geography
دکتر عزیز جوانپور هروی
Aziz Javanpour Heravi
دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی
دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Amir Mohammad Haji Yoosefi
Associate Professor, International Relations Group, Shahid Beheshti University
Specialist: Political Science and International Relations
دکتر محسن رضایی میرقائد
دکتر محسن رضایی میرقائد
Mohsen Rezaee Mirghaed
دکتر علی دارابی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Darabi
دکتر محمدرضا دهشیری
دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
Mohammad Reza Dehshiri
Associate professor, Faculty of International Relations,
دکتر سیدجلال الدین دهقانی فیروزآبادی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Jalaleddin Dehghani Firoozabadi
Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر احسان شاکری خویی
Ehsan Shakeri Khoei
دکتر ابراهیم متقی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor, University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر مسعود مطلبی
Masoud Motallebi
دکتر غلامرضا معمارزاده طهرانی
استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Gholam Reza Memarzadeh Tehrani
Professor, science and research Branch, Central Office, Islamic Azad University
دکتر مجتبی مقصودی
دانشیار تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mojtaba Maghsoudi
Associate Professor, Centeral Tehran, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
دکتر محمدتقی آذرشب
Mohammad Taghi Azarshab
دکتر علی شیرخانی
دانشیار واحد قم دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Shirkhani
Associate Professor, واحد قم, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
دکتر علیرضا رضایی
دکتر علیرضا رضایی
Ali Reza Rezaee
دکتر بهرام بیات
استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Bahram Bayat
Assistant Professor, Supreme National Defense University
Specialist: Sociology
دکتر سمیه قنبری
Somayeh Ghanbari
دکتر حسین دهقان
دانشیار
Hosein Dehghan
Associate Professor,
دکتر غلامرضا کاظمیان شیروان
استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Gholam Reza Kazemian Shirvan
Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر مهرداد نوابخش
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mehrdad Navabakhsh
Professor, science and research unite, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
دکتر رضا جلالی
Reza Jalali
مدیر اجرایی
دکتر سیدمحمدرضا موسوی
استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Mohammad Reza Moosavi
Professor, science and research Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۲