درباره نشریه
eISSN:
2383-4420
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر علی اصغر علیلو
مدیر مسئول:
دکتر علی اصغر علیلو
سردبیر:
دکتر علی اصغر علیلو
مدیر اجرایی:
دکتر بهزاد شوکتی
نشانی:
مراغه، دانشگاه مراغه، گروه زراعت و اصلاح نباتات، اطاق 212 ، کدپستی: 5518183111
تلفن:
041-37276068
دورنگار:
041-37276068
سایت اختصاصی:
www.azarianjournals.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/25
صاحب امتیاز
دکتر علی اصغر علیلو
استاد
Ali Asghar Aliloo
Professor
مدیر مسئول
دکتر علی اصغر علیلو
استاد
Ali Asghar Aliloo
Professor
سردبیر
دکتر علی اصغر علیلو
استاد
Ali Asghar Aliloo
Professor
اعضای تحریریه
دکتر علی اصغر علیلو
استاد
Ali Asghar Aliloo
Professor
دکتر بهزاد شوکتی
استادیار
Behzad Shokati
Assistant Professor
Marian Czauderna

Rade Protic
Professor
Specialist: Plant Breeders & Seed Producers
Sait Engindeniz
Professor
Specialist: Agricultural Economics
Ahmet Balkaya
Professor
Specialist: Agriculture
María a. Pérez fernández
Professor
Specialist: Physical, Chemical and Natural Systems
Nikolai Todorov
Professor
Specialist: Agriculture
Mokter Hossain
Professor
Specialist: Horticultur
Alpaslan Kusvuran
Professor
دکتر وحید رومی
استادیار
رشته تخصصی: Plant Protection
Vahid Roumi
Assistant Professor
Specialist: Plant Protection
دکتر بیژن عابدی
استادیار
رشته تخصصی: توسعه و آموزش کشاورزی
Bijan Abadian
Assistant Professor
Specialist: Agricultural extension and education
Bharat Gami
Assistant Professor
دکتر مهدی رحمتی
استادیار
رشته تخصصی: علوم و مهندسی خاک
Rahmati Mehdi
Assistant Professor
Specialist: Soil Science and Engineering
دکتر شهریار دشتی

رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Shahryar Dashti

Specialist: Crop Ecology
مدیر اجرایی
دکتر بهزاد شوکتی
استادیار
Behzad Shokati
Assistant Professor
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۷