درباره نشریه
eISSN:
2383-4420
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
علی اصغر علیلو
مدیر مسئول:
علی اصغر علیلو
مدیر اجرایی:
دکتر بهزاد شوکتی
نشانی:
مراغه، دانشگاه مراغه، گروه زراعت و اصلاح نباتات، اطاق 212 ، کدپستی: 5518183111
تلفن:
041-37276068
دورنگار:
041-37276068
سایت اختصاصی:
www.azarianjournals.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/01
صاحب امتیاز
علی اصغر علیلو
علی اصغر علیلو
مدیر مسئول
علی اصغر علیلو
علی اصغر علیلو
هیات تحریریه
علی اصغر علیلو
علی اصغر علیلو
دکتر بهزاد شوکتی
بهزاد شوکتی
Marian Czauderna
Marian Czauderna
Rade Protic
Rade Protic
Sait Engindeniz
Sait Engindeniz
Ahmet Balkaya
Ahmet Balkaya
María a. Pérez fernández
María a. Pérez fernández
Nikolai Todorov
Nikolai Todorov
Mokter Hossain
Mokter Hossain
Alpaslan Kusvuran
Alpaslan Kusvuran
دکتر وحید روحی
وحید روحی
دکتر بیژن عابدی
بیژن عابدی
Bharat Gami
Bharat Gami
دکتر مهدی رحمتی
مهدی رحمتی
دکتر شهریار دشتی
شهریار دشتی
مدیر اجرایی
دکتر بهزاد شوکتی
بهزاد شوکتی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۶