درباره نشریه
ISSN:
2588-4506
eISSN:
2588-4670
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
مدیر مسئول:
دکتر ابوالفضل داوودی رکن آبادی
سردبیر:
دکتر ابوالقاسم دادور
مدیر اجرایی:
دکتر علی بلور
مدیرداخلی:
سیداکبر مصطفوی
تلفن:
035-38202332
035-35247477
نشانی:
یزد، صفاییه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ، کدپستی: 8916871967
دورنگار:
035-38214813
سایت اختصاصی:
www.ijapas.org
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/29
مدیر مسئول
دکتر ابوالفضل داوودی رکن آبادی
واحد یزد دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: طراحی پارچه و لباس
Abolfazl Davodi Roknabadi
Yazd Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Textile Design
سردبیر
دکتر ابوالقاسم دادور
استاد دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: باستان شناسی اسلامی، پژوهش هنر
Abolghasem Dadvar
Professor, art University, University of Alzahra
Specialist: Islamic Archaeology
مدیرداخلی
سیداکبر مصطفوی
سیداکبر مصطفوی
دانشگاه یزد
Seyed Akbar Mostafavi
University of Yazd
هیات تحریریه
Ardeshir Anjomani
Ardeshir Anjomani
The University of Texas at Arlington, United States,
GU Chaolin
GU Chaolin
Tsinghua University, China,
Kathryn Myers
The University of Connecticut, United States,
William Russell Pensyl
William Russell Pensyl
Northeastern University, United States,
Sheila Levrant de Bretteville
Sheila Levrant de Bretteville
Yale University, United States,
Uday Athavankar
Uday Athavankar
Industrial Design Centre (IDC), India,
Phil Cleaver
Phil Cleaver
Middlesex University, United Kingdom,
Kenneth Frampton
Kenneth Frampton
Columbia University, United States,
دکتر مسعود لطیفی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Masoud Latifi
Amirkabir University of Technology
دکتر محمدرضا نقصان محمدی
دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
رشته تخصصی: معماری طراحی شهری
Mohammadreza Noghsanmohammadi
Associate Professor, College of Arts and Architecture, University of Yazd
Specialist: Urban Design Architecture
دکتر رضا ابویی
دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
Reza Abouei
Associate Professor, College of Arts and Architecture, University of Yazd
دکتر شاهین حیدری
استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری-انرژی
Shahin Heydari
Professor, College of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran
Specialist: Architecture-Energy
دکتر حسن بلخاری قهی
استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنر های زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه هنر
Hasan Bolkhari Ghahi
Professor, University of Tehran
Specialist: Philosophy of Art
دکتر یعقوب آژند
استاد پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنر و معماری، تاریخ و فرهنگ ایران
Yaghoob Azhand
Professor, College of Fine Arts, University of Tehran
Specialist: art and architecture, History and Culture of Iran
دکتر محمد میرجلیلی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mohammad Mirjalili
Central Office, Islamic Azad University
دکتر سیدمحمدحسین آیت اللهی
استادیار دانشگاه یزد
رشته تخصصی: معماری
Seyed Mohammad Hossein Ayatollahi
Assistant Professor, University of Yazd
Specialist: Architecture
دکتر علی اکبر شریفی مهرجردی
دکتر علی اکبر شریفی مهرجردی
دانشگاه یزد
Ali Akbar Sharifi Mehrjardi
University of Yazd
دکتر حمیدرضا محبی
دانشگاه یزد
Hamidreza Mohebi
University of Yazd
دکتر حمیدرضا محبی
دانشگاه یزد
Hamidreza Mohebi
University of Yazd
دکتر علی نظری
واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی نساجی
Ali Nazari
science and research Branch, Central Office, Islamic Azad University
دکتر جوادعلی محمدی اردکانی
دانشگاه علم و فرهنگ
Javad Ali Mohammadi Ardakani
University of Science and Culture
دکتر محمدرضا شریف زاده
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mohammadreza Sharifzadeh
Central Office, Islamic Azad University
دکتر احمد استقلال
واحد یزد دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شهرسازی
Ahmad Esteghlal
Yazd Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Urban
دکتر سالار ظهوری
دکتر سالار ظهوری
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Salar Zohoori
Central Office, Islamic Azad University
مهرناز آزادی
مهرناز آزادی
دانشگاه هنر اصفهان
Mehrnaz Azadi Bouyaghchi
Isfahan University of Art
دکتر محمدمهدی کریم نژاد
واحد یزد دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مرمت بنا
Mohammad Mahdi Karimnejad
Yazd Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Restoration of the building
ویراستار انگلیسی
امین نعیمی
امین نعیمی
مدیر اجرایی
دکتر علی بلور
دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Ali Boloor
Department of Arts and Architecture, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Urban Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۶