درباره نشریه
ISSN:
2588-4506
eISSN:
2588-4670
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
مدیر مسئول:
دکتر ابوالفضل داوودی رکن آبادی
سردبیر:
دکتر ابوالقاسم دادور
مدیر اجرایی:
دکتر علی بلور
مدیرداخلی:
سید اکبر مصطفوی
ویراستار انگلیسی:
امین نعیمی
تلفن:
035-38202332
035-35247477
نشانی:
یزد، صفاییه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ، کدپستی: 8916871967
دورنگار:
035-38214813
سایت اختصاصی:
www.ijapas.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/25
مدیر مسئول
دکتر ابوالفضل داوودی رکن آبادی
واحد یزد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: طراحی پارچه و لباس
Abolfazl Davodi Roknabadi
Yazd Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Textile Design
سردبیر
دکتر ابوالقاسم دادور
استاد دانشکده هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: باستان شناسی اسلامی، پژوهش هنر
Abolghasem Dadvar
Professor art University
University of Alzahra
Specialist: Islamic Archaeology
مدیرداخلی
سید اکبر مصطفوی
سید اکبر مصطفوی

دانشگاه یزد
Seyed Akbar Mostafavi

University of Yazd
اعضای تحریریه
دکتر اردشیر انجمنی
استاد
Ardeshir Anjomani
Professor Urban & Regional Planning, University of Texas.
GU Chaolin
GU Chaolin
Tsinghua University, China
Kathryn Myers
The University of Connecticut, United States
William Russell Pensyl
William Russell Pensyl
Northeastern University, United States
Sheila Levrant de Bretteville
Sheila Levrant de Bretteville
Yale University, United States
Uday Athavankar
Uday Athavankar
Industrial Design Centre (IDC), India
Phil Cleaver
Phil Cleaver
Middlesex University, United Kingdom
Kenneth Frampton
Kenneth Frampton
Columbia University, United States
دکتر مسعود لطیفی
استاد تمام تکنولوژی نساجی، گروه مهندسی پوشاک و مدیریت، دانشکده مهندسی نساجی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Masoud Latifi
Full Professor, Textile Engineering
Amirkabir University of Technology
دکتر محمدرضا نقصان محمدی
دانشیار دانشکده هنر و معماری گروه شهرسازی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: معماری طراحی شهری
Mohammadreza Noghsanmohammadi
Associate Professor, urban design
University of Yazd
Specialist: Urban Design Architecture
دکتر رضا ابویی
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه یزد
Reza Abouei
Associate Professor College of Arts and Architecture
University of Yazd
دکتر شاهین حیدری
استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری-انرژی
Shahin Heydari
Professor College of Architecture, College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Architecture-Energy
حسن بلخاری قهی
مدیر گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه هنر و زیبایی شناسی
Hasan Bolkhari Ghahi

University of Tehran
Specialist: philosophy of art and Aeasthetic
دکتر یعقوب آژند
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنر و معماری، تاریخ و فرهنگ ایران
Yaghoob Azhand
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: art and architecture, History and Culture of Iran
دکتر محمد میرجلیلی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mohammad Mirjalili

Central Office, Islamic Azad University
دکتر سید محمدحسین آیت اللهی
استادیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: معماری
Seyed Mohammad Hossein Ayatollahi
Assistant Professor
University of Yazd
Specialist: Architecture
دکتر علی اکبر شریفی مهرجردی
دکتر علی اکبر شریفی مهرجردی

دانشگاه یزد
Ali Akbar Sharifi Mehrjardi

University of Yazd
دکتر حمیدرضا محبی
استادیار نقاشی، گروه هنرهای تجسمی، دانشکده هنر و معماری
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: پژوهش هنر (هنر ایران)
Hamidreza Mohebi
Assistant Professor, Faculty member of Yazd University
University of Yazd
دکتر حمیدرضا محبی
استادیار نقاشی، گروه هنرهای تجسمی، دانشکده هنر و معماری
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: پژوهش هنر (هنر ایران)
Hamidreza Mohebi
Assistant Professor, Faculty member of Yazd University
University of Yazd
دکتر علی نظری
واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی نساجی
Ali Nazari
science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر جوادعلی محمدی اردکانی

دانشگاه علم و فرهنگ
Javad Ali Mohammadi Ardakani

University of Science and Culture
دکتر محمدرضا شریف زاده

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mohammadreza Sharifzadeh

Central Office, Islamic Azad University
دکتر احمد استقلال
استادیار گروه شهرسازی
واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
Ahmad Esteghlal
Assistant Professor, Urban Planning
واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
دکتر سالار ظهوری
دکتر سالار ظهوری

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Salar Zohoori

Central Office, Islamic Azad University
مهرناز آزادی
مهرناز آزادی

دانشگاه هنر اصفهان
Mehrnaz Azadi Bouyaghchi

Isfahan University of Art
دکتر محمدمهدی کریم نژاد
واحد یزد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مرمت بنا
Mohammad Mahdi Karimnejad
Yazd Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Restoration of the building
ویراستار انگلیسی
امین نعیمی
امین نعیمی

مدیر اجرایی
دکتر علی بلور
استادیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Ali Boloor
Department of Arts and Architecture
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Urban Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۰