درباره نشریه
ISSN:
2645-7806
eISSN:
2645-7792
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مهدی تاراجیان
مدیر مسئول:
مهدی تاراجیان
سردبیر:
دکتر کیوان ملانوروزی
دبیر تحریریه:
دکتر علی باقر نظریان
ویراستار فارسی:
دکتر احمد کنجوری
تلفن همراه:
09303700276
نشانی:
تهران، قصرالدشت، نرسیده به مالک اشتر، کوچه دادگران، پلاک 8، واحد 5
سایت اختصاصی:
www.jmbs.ir
تیم اجرایی:
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/24
صاحب امتیاز
مهدی تاراجیان
دانشجوی دکتری
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: رفتار حرکتی - رشد حرکتی
Mehdi Tarajian
Ph.D. student
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Motor behavior - motor growth
مدیر مسئول
مهدی تاراجیان
دانشجوی دکتری
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: رفتار حرکتی - رشد حرکتی
Mehdi Tarajian
Ph.D. student
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Motor behavior - motor growth
سردبیر
دکتر کیوان ملانوروزی
استادیار گروه تربیت بدنی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Keyvan Molanorozy
Assistant professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
دبیر تحریریه
دکتر علی باقر نظریان
استادیار
رشته تخصصی: آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
Alibagher Nazarian
Assistant professor
Specialist: Sport Injuries and Corrective Exercises
اعضای تحریریه
دکتر مهرعلی همتی نژاد طولی
استاد دانشکده تربیت وعلوم ورزشی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mehr Ali Hemmatinezhadtouli
Professor, facoulty of physical education
University of Guilan
Specialist: Sport Management
مجتبی کاویانی
مدیر گروه تغذیه ورزشی و رژیم درمانی دانشگاه آکادیا کانادا
رشته تخصصی: کینسیولوزی (تخصص تغذیه ورزشی)
Mojtaba Kaviani
Director of sports nutrition and diet therapy Acadia University, Canada
Specialist: Doctor of Kinesiology (Sports Nutrition Specialty), Sport Nutrition
دکتر مهدی کارگر فرد
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Mehdi Kargar Fard
Associate Professor Department of Sport Physiology
University of Isfahan
Specialist: Sport physiology
حمید رجبی
استاد تمام گروه فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه خوارزمی
Hamid Rajabi
Full Professor, Department of exercise physiology
Kharazmi University
دکتر رابرت کرمر
دکتر رابرت کرمر

دکتر خسرو ابراهیم
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Khosrow Ebrahim
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Sport physiology
دکتر مهدی نمازی زاده
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mahdi Namazizadeh
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Motor Behavior
ویراستار فارسی
دکتر احمد کنجوری

دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۲