درباره نشریه
ISSN:
2645-7806
eISSN:
2645-7792
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
مهدی تاراجیان
مدیر مسئول:
مهدی تاراجیان
سردبیر:
دکتر مهدی روزبهانی
تلفن همراه:
09303700276
نشانی:
تهران، قصرالدشت، نرسیده به مالک اشتر، کوچه دادگران، پلاک 8، واحد 5
سایت اختصاصی:
www.jmbs.ir
تیم اجرایی:
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/02
صاحب امتیاز
مهدی تاراجیان
دانشجوی دکتری
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: رفتار حرکتی - رشد حرکتی
Mehdi Tarajian
Ph.D. student
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Motor behavior - motor growth
مدیر مسئول
مهدی تاراجیان
دانشجوی دکتری
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: رفتار حرکتی - رشد حرکتی
Mehdi Tarajian
Ph.D. student
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Motor behavior - motor growth
سردبیر
دکتر مهدی روزبهانی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تربیت بدنی و علوم ورزشی -رفتار حرکتی
Mehdi Roozbhani
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Physical Education and Sport Sciences - Motion Detection
اعضای تحریریه
دکتر فرشاد غزالیان
استادیار واحد علوم تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Farshad Ghazalian
Associate Professor Tehran Science Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sport physiology
دکتر کوروش گودرزی
استادیار گروه روانشناسی، واحد بروجرد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Kourosh Goodarzi
Assistant Professor, Department of Psychology
Borujerd Branch, Islamic Azad University
Specialist: Educational psychology
دکتر عبدالله قاسمی
استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Abdollah Ghasemi
Assistant professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Motor behavior
دکتر کیوان ملانوروزی
استادیار گروه تربیت بدنی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Keyvan Molanorozy
Assistant professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
دکتر سید صلاح الدین نقشبندی
استادیار گروه مدیریت ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر فاطمه احمدبیگی
استادیار دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم تربیتی - مدیریت اموزشی
Fatemeh Ahmadbeigi
Associate Professor Faculty of Humanities
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Sciences - Educational Management
دکتر علی جعفری راد
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم تربیتی - مدیریت اموزشی
Ali Jafari Rad
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Sciences - Educational Management
دکتر جواد پذیرش
نویسنده
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: تربیت بدنی و علوم ورزشی -مدیریت ورزشی
Javad Paziresh

Farhangian University
Specialist: Physical Education and Sport Sciences - Sports Management
دکتر مهتاب نجفی

دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تربیت بدنی و علوم ورزشی - آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
دکتر رضا شجیع
استادیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
Reza Shajeee
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Physical Education and Sport Sciences - Sport Management
دکتر فرزانه تقیان
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Farzaneh Taghian
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: exercise physiology
دکتر حبیب هنری
دانشیار مدیریت ورزش٬ مدیریت ورزش٬ تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی (تربیت بدنی و علوم ورزشی
Habib Honari
Associate Professor, Sport Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management and Planning (Physical Education and Sport Sciences
دکتر الهام شهاب پور

دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Elham Shahabpour

University of Shirazu
Specialist: exercise physiology
دکتر حمیدرضا صادقی پور
گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه خلیج فارس
Hamid Reza Sadeghipour
Department of Sport Scince, Persian Gulf University
Persian Gulf University
دکتر مهرعلی همتی نژاد طولی
استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mehr Ali Hemmatinezhadtouli
Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Guilan
Specialist: Sport Management
مجتبی کاویانی
مدیر گروه تغذیه ورزشی و رژیم درمانی دانشگاه آکادیا کانادا
رشته تخصصی: کینسیولوزی (تخصص تغذیه ورزشی)
Mojtaba Kaviani
Director of sports nutrition and diet therapy Acadia University, Canada
Specialist: Doctor of Kinesiology (Sports Nutrition Specialty), Sport Nutrition
دکتر علی باقر نظریان
استادیار
دکتر سید حسین حسینی

دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: بیومکانیک ورزشی؛ حرکت شناسی؛ پاتومکانیک و پاتوکینزیولوژی؛ آنتروپومتری و ارگونومی در ورزش
Seyyed Hossein Hosseini

University of Guilan
Specialist: Sport biomechanics; Faculty of sport sciences
حامد اسماعیلی
استادیار
دانشگاه اصفهان
Hamed Esmaeili
Assistant professor Department of Pathology and Corrective Movements, Faculty of Sport Sciences
University of Isfahan
Specialist: Sports biomechanics, movement analysis
بهمن عبدلی یارآباد

دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان شناسی و ادبیات انگلیسی
bahman Abdoli Yarabad

Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Linguistics and English Literature
آذر آقایاری
دانشیار
عبدالحمید دانشجو
دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: آسیب شناسی ورزشی
Abdolhamid Daneshjoo
Associate Professor Sport Injuries and Corrective Exercises, Department of Sports Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Sports Sciences
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Sport Injuries and Corrective Exercises
بهمن حسنوند
استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزش
Bahman Hasanvand
Assistant Professor, Department of physical education
Khoramabad Branch, Islamic Azad University
Specialist: Exercise Physiology
فرشته افکاری
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Fereshte Afkari
Assistant professor
Tehran North Branch, Islamic Azad University
رزا رهاوی
استادیار
علی اکبر مشایخ
استادیار گروه تربیت بدنی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Ali Akbar Mashayekh
Assistant professor
Nour Branch, Islamic Azad University
Specialist: Motor behavior
دکتر مهدی کارگر فرد
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Mehdi Kargar Fard
Associate Professor Department of Sport Physiology
University of Isfahan
Specialist: Sport physiology
دکتر سید کاظم موسوی ساداتی
استادیار رفتار حرکتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: رفتار حرکتی، کاردرمانی جسمانی
Seyed Kazem Mousavi Sadati
Assistant Professor, Physical education and sport sciences
Science And Research Branch, Islamic Azad University
مینا حقیقی
گروه علوم زیستی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: توانبخشی و حرکات اصلاحی
حسین صمدی
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
زهرا استیری
گروه رفتار حرکتی ، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Zahra Stirey
Department of Motor Behavior,
Hakim Sabzevari University
Specialist: Motor behavior
دکتر معصومه شجاعی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Masoomeh Shojaee
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Motor Behavior
دکتر حمید رجبی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Hamid Rajabi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Sport physiology
ویراستارفارسی
دکتر احمد کنجوری

دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۶۸