درباره نشریه
ISSN:
2645-4289
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
مدیر مسئول:
وحید طیفوری
سردبیر:
دکتر کاوه حریری اصلی
دبیراجرایی:
مهندس سید حسن هاشمی اشکا
سایت اختصاصی:
sdi.mpogl.ir/mapping-journal-fa-2
نشانی:
رشت، میدان مصلی، چهاراه دکتر حشمت ، کدپستی: 33664014
تلفن:
013-33664014 ، داخلی: 281
013-33664015 ، داخلی: 281
013-33664016 ، داخلی: 281
تاریخ به‌روزآوری: 1399/10/23
مدیر مسئول
وحید طیفوری
وحید طیفوری

Vahid Teyfouri

سردبیر
دکتر کاوه حریری اصلی
دانشیار
kaveh Hariri Asli
Associate Professor
دبیراجرایی
مهندس سید حسن هاشمی اشکا
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی نقشه برداری
Seyed Hasan Hashemi Ashka
Associate Professor
Specialist: Surveying Engineering
اعضای تحریریه
مهندس سید حسن هاشمی اشکا
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی نقشه برداری
Seyed Hasan Hashemi Ashka
Associate Professor
Specialist: Surveying Engineering
وحید طیفوری
وحید طیفوری

Vahid Teyfouri

دکتر کاوه حریری اصلی
دانشیار
kaveh Hariri Asli
Associate Professor
دکتر میراحمد لشته نشایی

Mir Ahmad Lashteh Neshaei

Specialist: Coastal Engineering
دکتر اصغر شکرگزار

Asgar Shokrgozar

دکتر محمدامین کنعانی
دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جامعه شناسی، مطالعات جمعیتی
Mohammad Amin Kanani
Associate Professor, Sociology, Department of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities
University of Guilan
Specialist: Sociology, Population Studies
دکتر پانته آ گیاهچی

رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Panthea Giahchi

Specialist: Geomorphology
دکتر میثم عفتی

رشته تخصصی: سیستمهای اطلاعات جغرافیایی
Meysam Effati

Specialist: Geospatial Information Systems
دکتر ابوالحسن سمیع یوسفی

رشته تخصصی: نقشه برداری مهندسی عملیات
Abolhasan Sami Yousefi

Specialist: Surveying Operation Engineering
مجید یاسوری
استاد جغرافیا
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی منطقه ای، گردشگری
Majid Yasouri
Professor, Geography
University of Guilan
Specialist: Geography And Rural Planning
دکتر علی امیری تلیکانی

رشته تخصصی: سازه های هیدرولیک
Ali Amiri Talikani

Specialist: Hydraulic Structures
دکتر شهریار صبح زاهدی
بخش تحقیقات جنگلها، مراتع و آبخیزداری
رشته تخصصی: جنگلداری
Shahriar Sobh Zahedi

Specialist: Forestry
دکتر میلاد جانعلی پور

Milad Janalipour

پیام عالمی صف اول

Payam Alemi Safaval

خسرو تاجداری
خسرو تاجداری

رشته تخصصی: اقلیم شناسی در برنامه ریزی زیست محیطی
Khosro Tajdari

Specialist: Climatology in Environmental Planning
دکتر مهرداد جعفری سلیم

رشته تخصصی: زمین ، محیط زیست و فناوری ژئو
Mehrdad Jafari Salim

Specialist: Land, Environment and Geo-technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۹