درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1397/11/01
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
محبوبه رضایی موید
مدیر مسئول:
محبوبه رضایی موید
سردبیر:
شورای سردبیری
دبیر تحریریه:
سحر مرزبند
بازرگانی و تبلیغات:
فاطمه گلچین
بازرگانی و تبلیغات:
ناصر نجاری
تلفن:
021-66594948
021-77683669
دورنگار:
021-77687682
نشانی:
تهران، میدان سپاه، خیابان سپاه، شماره 162، زنگ 1
سایت اختصاصی:
www.7dang.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/09
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۵