درباره نشریه
ISSN:
2588-4883
eISSN:
2588-6169
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بیرجند
مدیر مسئول:
دکتر فرید مرادی نژاد
سردبیر:
دکتر فرید مرادی نژاد
مدیر اجرایی:
شادی سبزواری
ویراستار انگلیسی:
شادی سبزواری
ویراستار علمی:
دکتر حسن بیات
تلفن:
056-32254041
سایت اختصاصی:
jhpr.birjand.ac.ir
نشانی:
بیرجند، کیلومتر 5 جاده کرمان، پردیس امیرآباد، دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی. ، کدپستی: 9719113944
دورنگار:
056-32254050
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/20
مدیر مسئول
دکتر فرید مرادی نژاد
دانشیار Faculty of Agriculture
دانشگاه بیرجند
Farid Moradinezhad
Associate Professor, Horticultural Science
University of Birjand
Specialist: Postharvest Physiology
سردبیر
دکتر فرید مرادی نژاد
دانشیار Faculty of Agriculture
دانشگاه بیرجند
Farid Moradinezhad
Associate Professor, Horticultural Science
University of Birjand
Specialist: Postharvest Physiology
اعضای تحریریه
دکتر اسماعیل فلاحی
استاد
رشته تخصصی: فیزیولوژی پیش و پس از برداشت، تنظیم کنندگان رشد، فیزیولوژی جذب آب، مواد معدنی، پایه ها، فتوسنتز، پرورش انگور
Esmaeil Fallahi
Professor
Specialist: Parma Research and Extension Center, College of Agriculture, University of Idaho, Idaho, USA
دکتر محمود قاسم نژاد
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی درختان میوه و فیزیولوژی پس از برداشت
Mahmoud Ghasemnezhad
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Postharvest of horticultural plants
دکتر سید حسین میردهقان
استاد
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Seyed Hosein Mirdehghan
Professor
Vali Asr University
Specialist: Horticultural Sciences, Postharvest Physiology
دکتر فرید مرادی نژاد
دانشیار Faculty of Agriculture
دانشگاه بیرجند
Farid Moradinezhad
Associate Professor, Horticultural Science
University of Birjand
Specialist: Postharvest Physiology
دکتر اصغر رمضانیان
استاد
دانشگاه شیراز
Asghar Ramezanian
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Postharvest Physiology
دکتر محمدحسن سیاری
دانشیار
دانشگاه بیرجند
Mohammad Hassan Sayyari
Associate Professor
University of Birjand
Specialist: Plant Nutrition
Louise Ferguson

Specialist: Horticultural Sciences
دکتر شاهرخ خانی زاده
استاد
Shahrokh Khanizadeh
Professor
Specialist: Plant Breeding and Genetic
Silvana Nicola
Professor
Specialist: Horticulture
Zora Singh
Professor
Specialist: Horticulture
Elhadi M. Yahia
Professor
Specialist: Postharvest Physiology
دکتر محمدرضا اصغری
استاد
دانشگاه ارومیه
دکتر حسن صالحی
دانشیار موسسه تحقیقات شیلات
رشته تخصصی: اقتصاد شیلاتی
Hasan Salehi
Assoc. Prof., Iranian Fisheries Research Organization
Specialist: Fisheries economics
دکتر محمدحسین امینی فرد

Mohmmad Hossein Aminifard

ویراستار انگلیسی
شادی سبزواری

Shadi Sabzevari

Specialist: Applied Linguistics
ویراستار علمی
دکتر حسن بیات
استادیار
دانشگاه بیرجند
Hassan Bayat
Assistant Professor
University of Birjand
Specialist: Ornamental Plants
مدیر اجرایی
شادی سبزواری

Shadi Sabzevari

Specialist: Applied Linguistics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۴