درباره نشریه
ISSN:
2588-4883
eISSN:
2588-6169
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه بیرجند
مدیر مسئول:
دکتر فرید مرادی نژاد
سردبیر:
دکتر فرید مرادی نژاد
مدیر اجرایی:
دکتر مهدی خیاط
ویراستار علمی:
دکتر حسن بیات
صفحه آرا:
تکتم گندمی
تلفن:
056-32254041
سایت اختصاصی:
jhpr.birjand.ac.ir
نشانی:
بیرجند، کیلومتر 5 جاده کرمان، پردیس امیرآباد، دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی. ، کدپستی: 9719113944
دورنگار:
056-32254050
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/10
مدیر مسئول
دکتر فرید مرادی نژاد
فرید مرادی نژاد
سردبیر
دکتر فرید مرادی نژاد
فرید مرادی نژاد
هیات تحریریه
مجید عزیزی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت و اقتصاد صنایع چوب و کاغذ
Majid Azizi
Professor, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Management and economy of wood and paper industries
اسماعیل فلاحی
استاد
رشته تخصصی: فیزیولوژی پیش و پس از برداشت، تنظیم کنندگان رشد، فیزیولوژی جذب آب، مواد معدنی، پایه ها، فتوسنتز، پرورش انگور
Esmaeil Fallahi
Professor,
Specialist: Parma Research and Extension Center, College of Agriculture, University of Idaho, Idaho, USA
سیدوحید اسلامی
دانشیار دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
Seyyed Vahid Eslami
Associate Professor, University of Birjand
Specialist: Ecophysiology of crops
محمود قاسم نژاد
دانشیار دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی درختان میوه و فیزیولوژی پس از برداشت
Mahmoud Ghasemnezhad
Associate Professor, University of Guilan
Specialist: Postharvest of horticultural plants
محسن کافی
استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گیاهان زینتی و فضای سبز
Mohsen Kafi
Professor, college of Agriculture and natural resources, University of Tehran
Specialist: Landscape, Ornamental physiology
دکتر مهدی خیاط
مهدی خیاط
دکتر سیدحسین میردهقان
سیدحسین میردهقان
استاد
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Seyed Hosein Mirdehghan
Professor,
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر فرید مرادی نژاد
فرید مرادی نژاد
دکتر اصغر رمضانیان
اصغر رمضانیان
دکتر محمدحسن سیاری
محمدحسن سیاری
دکتر لویس فرگوسن
لویس فرگوسن
شاهرخ خانی زاده
Shahrokh Khanizadeh
دکتر فابیو منکارلی
فابیو منکارلی
دکتر سیلوانا نیکولا
سیلوانا نیکولا
دکتر علی سرخوش
علی سرخوش
دکتر محمد قیصر شیخ
محمد قیصر شیخ
دکتر زورا سینگ
زورا سینگ
دکتر الهادی یحیی
الهادی یحیی
ویراستار انگلیسی
شادی سبزواری
شادی سبزواری
ویراستار علمی
دکتر حسن بیات
حسن بیات
مدیر اجرایی
دکتر مهدی خیاط
مهدی خیاط
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۳