درباره نشریه
ISSN:
2645-4726
eISSN:
2645-4734
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعت نفت
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا خسروی نیکو
سردبیر:
دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
مدیر اجرایی:
دکتر سید عبدالله رضوی
تلفن:
021-44247678
دورنگار:
021-44247678
سایت اختصاصی:
pbr.put.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان ستارخان، انتهای خیابان خسروی جنوبی، پلاک 52 ، کدپستی: 1453953153
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/29
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا خسروی نیکو
استاد تمام مهندسی گاز
دانشگاه صنعت نفت
Mohammad Reza Khosravi Nikou
Full Professor, Gas Engineering Department
Petroleum University of Technology
Specialist: Chemical Engineering
سردبیر
دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
استاد اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Hosein Mahdavi Adeli
Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
اعضای تحریریه
دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت بازاریابی
Tahmours Hasangholipour
Professor
University of Tehran
Specialist: Marketing Management
Martin John Broad
Professor
Specialist: Financial Management
Gurkan Kumbaroglu
Professor
Specialist: Industrial Engineering
Franz Wirl
Professor
Specialist: Industrial, Energy Management
دکتر علی امامی میبدی
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد انرژی
Ali Emami Meybodi
Associate Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Energy Economy
دکتر غلامرضا کشاورز حداد
دانشیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: صنعت نفت و گاز، اقتصاد خرد، اقتصاد سنجی خرد، مدل های بازار کار
Gholamreza Keshavarz Haddad
Associate Professor, Management and Economics
Sharif University of Technology
Specialist: Microeconomics, microeconomics, labor market models, Oil & Gas Economics
دکتر عباس علیمرادی
استادیار
دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: حسابداری
Abbas Alimoradi
Assistant Professor
Petroleum University of Technology
Specialist: Accounting
دکتر علی محمد قنبری
استادیار
دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Mohammad Ghanbari
Assistant Professor
Petroleum University of Technology
Specialist: Accounting
دکتر مهدی رستمی
استادیار
دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: اقتصاد نفت و گاز
Mahdi Rostami
Assistant Professor
Petroleum University of Technology
Specialist: Oil & Gas Economics
دکتر عباس هلالی زاده
دانشیار
دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Abbas Helalizadeh
Associate Professor
Petroleum University of Technology
Specialist: Chemical Engineering
دکتر عبدالنبی هاشمی
دانشیار
دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: مهندسی نفت
Abdol Nabi Hashemi
Associate Professor
Petroleum University of Technology
Specialist: Petroleum Engineering
دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی
استاد مجتمع آموزش عالی قم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، نفت و گاز، حقوق تجارت بین المل
Abdolhossein Shiravi Khoozani
Professor, Qom
University of Tehran
Specialist: Private law, Oil & Gas Law
مدیر اجرایی
دکتر سید عبدالله رضوی
عضو هیئت علمی
دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: اقتصاد انرژی
Seyed Abdollah Razavi
Faculty member
Petroleum University of Technology
Specialist: Energy Economy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۰