درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
دکتر جواد رقوی
سردبیر:
دکتر حمید حسین نژادمحمدآبادی
مدیر اجرایی:
روح الله عطاران طوسی
ویراستار فارسی:
علی تفسیری
سایت اختصاصی:
dtm.journals.miu.ac.ir
تلفن:
051-33694110 ، داخلی: 105
نشانی:
مشهد، خیابان مصلی، نبش مصلی 11، مدرسه عالی برادران، انجمن مطالعات اسلامی ، کدپستی: 9167693179
دورنگار:
051-33694116
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/08
مدیر مسئول
دکتر جواد رقوی
استادیار فلسفه و کلام
جامعه المصطفی العالمیه
Javad Raghavi
Assistant Professor, philosophy and theology
Al-Mustafa International University
سردبیر
دکتر حمید حسین نژادمحمدآبادی

جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Hoseinnejad Mohammadabadi

Al-Mustafa International University
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
اعضای تحریریه
دکتر سید جعفر حسینی

رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyed Jafar Hosseini

محمدعلی نجفی

رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث و علوم اجتماعی
Mohammad Ali Najafi

Specialist: Quran and Hadith Sciences and Social Sciences
روح الله عطاران طوسی

رشته تخصصی: مطالعات نهج البلاغه
Rouhollah Attaran Toosi

Specialist: Studies of Nahj al-Balagha
علیرضا عبداللهی سیستانی

رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ali Reza Abdollahi

Specialist: Islamic Philosophy and Theology
علی تفسیری

رشته تخصصی: فقه و معارف اسلامی
Ali Tafsiri

Specialist: Jurisprudence and Islamic Studies
ویراستار فارسی
علی تفسیری

رشته تخصصی: فقه و معارف اسلامی
Ali Tafsiri

Specialist: Jurisprudence and Islamic Studies
مدیر اجرایی
روح الله عطاران طوسی

رشته تخصصی: مطالعات نهج البلاغه
Rouhollah Attaran Toosi

Specialist: Studies of Nahj al-Balagha
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۲