درباره نشریه
ISSN:
2538-6042
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
دکتر بهاءالدین اسکندری
سردبیر:
دکتر محمود مهرآوران
مدیرداخلی:
علی سلیمانی
تلفن:
025-32932847
سایت اختصاصی:
maz.journals.miu.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، روبه روی صدا و سیما، مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/18
مدیر مسئول
دکتر بهاءالدین اسکندری
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Bahaeddin Eskandari
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر محمود مهرآوران
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmood Mehravaran
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Qom University
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر محمود بشیری
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Mahmood Bashiri
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد رضایی جمکرانی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Rezaei Jamkarani
Associate Professor, persian Language and Literature
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر رضامراد صحرایی
دانشیار گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان شناسی
Reza Morad Sahraee
Associate Professor, General Linguistics, Department of Linguistics, Literature and Foreign Languages Faculty
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
دکتر محمد فولادی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Fooladi
Associate Professor, Persian language and literature, Faculty of Literature and Humanities, University of Qom
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر یحیی کاردگر
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Yahya Kard Gar
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عباسعلی وفایی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Ali Vafaie
Professor Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا یوسفی
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Yousefi
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
سید اسماعیل فرجی

مدیرداخلی
علی سلیمانی
دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Soleimani
.Ph.D, Persian Language and Literture, Qom University
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۸