درباره نشریه
ISSN:
2476-6518
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مدیر مسئول:
دکتر مریم محمودی
سردبیر:
دکتر احمدرضا یلمه ها
مدیرداخلی:
سارا ملاسعیدی
سایت اختصاصی:
noskheh.dehaghan.ac.ir
تلفن:
031-53337313
نشانی:
دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، ساختمان کتابخانه مرکزی علامه طباطبایی، طبقه دوم، دفتر فصلنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی ، کدپستی: 8641687511
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/12
مدیر مسئول
دکتر مریم محمودی
استادیار واحد دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
maryam mahmoodi
Assistant Professor, Dehaghan Unit,
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر احمدرضا یلمه ها
استاد واحد دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Reza Yalameha
Professor, Dehaghan Unit,
Specialist: Persian Language and Literature
هیات تحریریه
دکتر حسین آقاحسینی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hossein Agha Hosseini
Professor, University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علی حیدری
استاد دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Heydari
Professor, University of Lorestan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر طاهره خوشحال دستجردی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Tahereh khoshhal
Professor, University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر پریسا داوری
استادیار واحد دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Parisa Davari
Assistant Professor, Dehaghan Unit,
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عطامحمد رادمنش
استاد واحد نجف آبادی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ata Mohamad Rad Manesh
Professor, Najaf Abadi Unit,
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر اسحاق طغیانی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
eshagh Toghyani
Professor, University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر ناصر محسنی نیا
دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب
naser mohseni Niya
Associate Professor, Imam Khomeini International University
Specialist: Persian Language and Literature, Arabic literature
دکتر محسن محمدی فشارکی
دانشیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
mohsen mohamadifesharaki
Associate Professor, University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مریم محمودی
استادیار واحد دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
maryam mahmoodi
Assistant Professor, Dehaghan Unit,
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمدرضا یلمه ها
استاد واحد دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Reza Yalameha
Professor, Dehaghan Unit,
Specialist: Persian Language and Literature
مدیرداخلی
سارا ملاسعیدی
واحد دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی
Sara Molla Saeidi
Dehaghan Unit,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۴