درباره نشریه
ISSN:
2476-6518
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مدیر مسئول:
دکتر مریم محمودی
سردبیر:
دکتر احمدرضا یلمه ها
مدیرداخلی:
سارا ملاسعیدی
سایت اختصاصی:
noskheh.dehaghan.iau.ir
تلفن:
031-53337313
نشانی:
دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، ساختمان کتابخانه مرکزی علامه طباطبایی، طبقه دوم، دفتر فصلنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی ، کدپستی: 8641687511
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/16
مدیر مسئول
دکتر مریم محمودی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد دهاقان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Mahmoodi
Associate Professor, Associate Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Dehaqan branch,
Dehaghan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر احمدرضا یلمه ها
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmadreza Yalameha
Full Professor, Literature
Dehaghan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر حسین آقاحسینی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hossein Agha Hosseini
Professor
University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علی حیدری
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه لرستان
Ali Heidary
Professor, Department of Persian Litrature
University of Lorestan
دکتر طاهره خوشحال دستجردی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Tahereh khoshhal
Professor
University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر پریسا داوری
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
Parisa Davari
Assistant Professor, literature
Dehaghan Branch, Islamic Azad University
دکتر عطامحمد رادمنش
استاد واحد نجف آبادی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ata Mohamad Rad Manesh
Professor Najaf Abadi Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر اسحاق طغیانی اسفرجانی
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Eshagh Toghiani Esfarjani

Specialist: Persian Language and Literature
دکتر ناصر محسنی نیا
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب
naser mohseni Niya
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Persian Language and Literature, Arabic literature
دکتر محسن محمدی فشارکی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
mohsen mohamadifesharaki
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مریم محمودی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد دهاقان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Mahmoodi
Associate Professor, Associate Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Dehaqan branch,
Dehaghan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمدرضا یلمه ها
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmadreza Yalameha
Full Professor, Literature
Dehaghan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
مدیرداخلی
سارا ملاسعیدی
واحد دهاقان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Sara Molla Saeidi
Dehaghan Unit
Central Office, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۹