درباره نشریه
ISSN:
2588-6703
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه بیرجند
مدیر مسئول:
دکتر علی عسگری
سردبیر:
دکتر جعفر جهانی
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمد دوستار
ویراستار انگلیسی:
دکتر ژاله حساس خواه
کارشناس:
فائزه دستگردی
تلفن:
056-32450250
سایت اختصاصی:
www.ijschooling.com
نشانی:
بیرجند، خراسان جنوبی، بیرجند، اتوبان رسالت ، کدپستی: 9718673956
تاریخ به‌روزآوری: 1400/05/17
مدیر مسئول
دکتر علی عسگری
استاد
رشته تخصصی: مخاطرات محیطی، برنامه‎ریزی شهری و منطقه‎ای، مدل سازی و شبیه سازی فاجعه، تداوم کسب و کار، بازسازی فاجعه بار
Ali Asgary
Professor
Specialist: Environmental hazards, Town and Regional Planning, Catastrophic modeling and simulation, business continuity, catastrophic restructuring
سردبیر
دکتر جعفر جهانی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
Jafar Jahani
Associate Professor Faculty of Education and Psychology
University of Shirazu
Specialist: Educational Management and Planning Section
اعضای تحریریه
Ajmal Waheed
Professor
دکتر ابراهیم صالحی عمران
استاد تمام گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: برنامه‎ریزی آموزشی، علوم تربیتی
Ebrahim Salehi Omran
Full Professor, education
University of Mazandaran
Specialist: Educational Planning, Educational Sciences
Claudia Rosa Riolfi
Professor
Robyn Broadbent
Professor
Maimunah Ismail
Professor
Xiangyun Du
Professor
دکتر محسن اکبری
دانشیار مدیریت
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مدیریت بازاریابی، رفتار مصرف کننده، مدیریت استراتژیک
Mohsen Akbari
Associate Professor, Management
University of Guilan
Specialist: Marketing Management, Consumer behavior
دکتر محمدرضا آهنچیان
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه مدیریت آموزشی، فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Reza Ahanchian
Professor Faculty of Education and Psychology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Philosophy of Educational Management, Philosophy of Education
دکتر فریبرز درتاج
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Fariborz Dortaj
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر نادر حاجلو
استاد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روانشناسی
Nader Hajlo
Professor, Psychology, Department of Psychology, Educational Sciences and Psychology Faculty
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
دکتر رمضان حسن زاده
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی
Ramazan Hassanzadeh
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: psychology
دکتر شهرام واحدی
استاد روانشناسی تربیتی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Shahram Vahedi
Professor, education
University of Tabriz
Specialist: Educational Psychology
دکتر جعفر جهانی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
Jafar Jahani
Associate Professor Faculty of Education and Psychology
University of Shirazu
Specialist: Educational Management and Planning Section
فائزه دستگردی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Faezeh Dastgerdi
Masters
Specialist: governmental management
ویراستار انگلیسی
دکتر محمد دوستار
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: رفتار سازمانی
Mohammad Doustar
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: organizational behavior
دکتر ژاله حساس خواه
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Jaleh Hassaskhah
Associate Professor Department of English Language and Literature
University of Guilan
Specialist: Applied Linguistics
کارشناس
فائزه دستگردی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Faezeh Dastgerdi
Masters
Specialist: governmental management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۶