درباره نشریه
ISSN:
2588-350X
eISSN:
2588-5634
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه الزهرا
مدیر مسئول:
دکتر محسن شیرازی زاده
سردبیر:
دکتر الهه ستوده نما
مدیر اجرایی:
مریم شیردل پور
سایت اختصاصی:
lghor.alzahra.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، دانشگاه جامعه الزهرا ، کدپستی: 1993891176
تلفن:
021-85692340
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/28
مدیر مسئول
دکتر محسن شیرازی زاده
دکتر محسن شیرازی زاده

Mohsen Shirazizadeh

سردبیر
دکتر الهه ستوده نما
استاد Faculty of Literature
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Elaheh Sotoudehnama
Professor, Department of English Language and Literature
University of Alzahra
Specialist: English Language Teachin
اعضای تحریریه
دکتر فاضل اسدی امجد
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ادبیات انگلیسی، مطالعات رمانتیک، فلسفه و ادبیات، عرفان اسلامی، ترجمه متون اسلامی
Fazel Asadi Amjad
Professor Faculty of Literature and Humanities
Kharazmi University
Specialist: English Literature, Romantic Studies, Philosophy and Literature, Islamic Mysticism, Translation of Islamic Texts
دکتر ساسان بالغی زاده
دانشیار آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Sasan Baleghizadeh
Associate Professor, English Langguage & Literature
Shahid Beheshti University
Specialist: teaching English
دکتر اسماعیل فقیه
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Esmail Faghih
Professor
University of Alzahra
Specialist: teaching English
دکتر سوسن قهرمانی قاجار
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Soosan Ghahremani Ghajar
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: English Language Techin
دکتر پروین قاسمی
استاد گروه زبان های خارجی و زبان شناسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ادبیات انگلیسی
Parvin Ghasemi
Professor Department of Foreign Languages and Linguistics
University of Shirazu
Specialist: nglish Literature
دکتر بهزاد قنسولی
استاد ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
Behzad Ghonsooly
Professor, English
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر فریده حق بین
دانشیار دانشکده ادبیات گروه زبان شناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان شناسی، زبان شناسی کاربردی
Farideh Haghbin
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Applied Linguistics
Adrian Holliday
Professor
Specialist: Applied Linguistics
دکتر پرویز مفتون
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: طراحی دوره ی زبان، متدولوژی آموزش زبان
Parviz Maftoon
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: SLA, Language Teaching Methodology, Language Syllabus Design
دکتر سیده سوسن مرندی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Seyyedeh Susan Marandi
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: teaching English
دکتر امیرعلی نجومیان
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، نظریه ادبی و فرهنگی
Amir Ali Nojoumian
Associate Professor faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: English Language and Literature, Literary and Cultural Theory
دکتر فرهاد ساسانی
دانشیار گروه زبان شناسی، دانشگاه الزهرا
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: نشانه شناسی، معنی شناسی، کاربردشناسی، زبان شناسی متن
Farhad Sasani
Associate Professor, Linguistics Department, Alzhara University
University of Alzahra
Specialist: Semiotics, Text Linguisitics, Pragmatics, Semantics
دکتر فرزاد شریفیان
استاد
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی، Cultural Linguistics
Farzad Sharifian
Professor University of Monash, Australia
Specialist: Applied Linguistics, Cultural Linguistics
دکتر الهه ستوده نما
استاد Faculty of Literature
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Elaheh Sotoudehnama
Professor, Department of English Language and Literature
University of Alzahra
Specialist: English Language Teachin
مدیر اجرایی
مریم شیردل پور

دانشگاه الزهرا
Maryam Shirdelpour

University of Alzahra
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۵