درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه خانه کتاب
مدیر مسئول:
نیکنام حسینی پور
سردبیر:
دکتر مالک شجاعی جشوقانی
مدیرداخلی:
شیما جرجانی
صفحه آرا:
علیرضا کرمی
تلفن:
021-66966152
دورنگار:
021-66415360
سایت اختصاصی:
ptmbr.faslnameh.org
صندوق پستی:
313-13145
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، ، بین صبا و فلسطین، شماره 1080 ،موسسه خانه کتاب
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/19
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۶