درباره نشریه
ISSN:
2423-5903
eISSN:
2538-4473
دوره انتشار:
سالنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول:
دکتر غلامرضا حاتم
سردبیر:
دکتر محمد نامی
دورنگار:
071-32340034
تلفن:
071-32305471 ، داخلی: 118
سایت اختصاصی:
jamsat.sums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/30
مدیر مسئول
دکتر غلامرضا حاتم
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: انگل شناسی، انگل شناسی و قارچ شناسی
Gholam Reza Hatam
Professor School of Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology and Mycology
سردبیر
دکتر محمد نامی
دانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: علوم اعصاب
Mohammad Nami
School of Advanced Medical Sciences and Technologies
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Neuroscience
اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی درخشان
دانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فناوری نانو پزشکی
Mohammad Ali Derakhshan
School of Advanced Medical Sciences and Technologies
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Nanotechnology
دکتر جعفر آی
دانشیار دانشکده فناوری های پیشرفته پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علوم تشریح
Jafar Ay
Associate Professor School of Advanced Technologies in Medicine
Tehran University of Medical Sciences
دکتر زهرا امیرغفران
استاد دانشکده پزشکیدانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Zahra Amirghofran
Professor School of Advanced Medical Sciences and Technologies
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر حسن اشک تراب

رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی
Hasan Ashktorab

Specialist: Molecular Biology
دکتر صغری بهمن پور
دانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: زیست شناسی تولید مثل
Soghra Bahmanpour
School of Advanced Medical Sciences and Technologies
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Biology
دکتر افشین برهانی حقیقی
دانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: علوم اعصاب
Afshin Borhanihaghighi
School of Advanced Medical Sciences and Technologies
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Neuroscience
Sabri Derman

Specialist: Clinical Neurophysiology
دکتر فتانه غفاری

رشته تخصصی: زیست شناسی تولید مثل
Fattaneh Ghaffari

Specialist: Reproductive Biology
دکتر معصومه امام قریشی
دانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: علوم اعصاب
Masoumeh Emamghoreishi
School of Advanced Medical Sciences and Technologies
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Neuroscience
دکتر یونس قاسمی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی دارویی
Younes Ghasemi
Professor School of Pharmacy,
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Biotechnology
دکتر بهزاد حقیقی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیوالکتروشیمی
Behzad Hghighi

Iran University of Medical Sciences
Specialist: Bioelectrochemistry
دکتر مهرداد حمیدی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: داروسازی
Mehrdad Hamidi
Professor Faculty of Pharmacy
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacotics
Paul Hyttle

Specialist: Molecular Pathology
دکتر محمدتقی جغتایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی، علوم تشریح
Mohammad Taghi Joghataei
Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neural Sciences, Anatomical Sciences
دکتر سید مجتبی کافی
استاد Vet Medicine
shiraz university
رشته تخصصی: مامایی و بیماری های تولید مثل دام، زیست شناسی تولید مثل
Seyed Mojtaba Kafi
Professor, Reproduction
shiraz university
Specialist: Theriogenology, Reproductive Biology
دکتر بهرام کاظمی دمنه
استاد انگل شناسی پزشکی، گروه زیست فناوری پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژیست، زیست شناسی سلولی و مولکولی
Bahram Kazemi
Professor, Medical Parasitology Department of Medical Nanotechnology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Parasitologist, Cellular and Molecular Biology
دکتر سید فخرالدین مصباح
دانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: زیست شناسی تولید مثل
Seyyed Fakhreddin Mesbah
School of Advanced Medical Sciences and Technologies
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Biology
دکتر سید محمدجواد مرتضوی
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی، جراحی ارتوپدی
Seyyed Mohammad Javad Mortazavi
Professor Orthopedic group
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics, Orthopedic Surgery
دکتر فخرالدین نقیب الحسینی
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بیوشیمی پزشکی
Fakhreddin Naghibalhosseini
School of Medicine,
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Biochemistry
Sidarta Ribeiro

Specialist: Neuroscience
دکتر بهادر شهریاری
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گروه انگل شناسی
Bahador Shahriari
Professor School of Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Department of Parasitology
دکتر سید مصطفی شیدموسوی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Seyed Mostafa Shidmoosavi
Professor School of Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر طاهره طلایی
دانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: مهندسی بافت
Tahereh Talaei
School of Advanced Medical Sciences and Technologies
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Tissue Engineering
دکتر علی محمد تمدن
دانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فناوری نانو
Ali Mohammad Tamaddon
School of Advanced Medical Sciences and Technologies
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Nanotechnology
دکتر فاطمه زال
دانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بیوشیمی ، تولید مثل
Fatemeh Zal
School of Advanced Medical Sciences and Technologies
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry, Reproduction
دکتر نصرت الله ضرغامی
گروه بیوشیمی بالینی و پزشکی آزمایشگاهی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی مولکولی
Nosratollah Zarghami
Department of Medical Nanotechnology, Faculty of Advanced Medical Science
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Biotechnology
دکتر محمدرضا زرین دست
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دارو شناسی
Mohammad Reza Zarrindast
Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر امین درخشانفر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آسیب شناسی دامپزشکی، آسیب شناسی مقایسه ای
Amin Derakhshanfar
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Veterinary Pathology, Comparative Pathology
دکتر علی محمد کمالی
دانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: علوم اعصاب
Ali Mohammad Kamali
School of Advanced Medical Sciences and Technologies
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Neuroscience
دکتر علی اکبر علیزاده
دانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: مهندسی بافت
Ali Akbar Alizadeh
School of Advanced Medical Science and Technologies
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Tissue Engineering
دکتر وحید رازبان
دانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی مولکولی
Vahid Razban
پزشکي مولکولي
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Medicine
دکتر اسماعیل میرزایی
دانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فناوری نانو پزشکی
دکتر هادی علیقلی
دانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: علوم اعصاب
Hadi Aligholi
School of Advanced Medical Sciences and Technologies
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Neuroscience
دکتر علی محمد امانی
دانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فناوری نانو پزشکی
Ali Mohammad Amani
School of Advanced Medical Sciences and Technologies
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Nanotechnology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۰