درباره نشریه
ISSN:
2423-5903
eISSN:
2538-4473
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول:
دکتر غلامرضا حاتم
سردبیر:
دکتر محمد نامی
دورنگار:
071-32340034
تلفن:
071-32305471 ، داخلی: 118
سایت اختصاصی:
jamsat.sums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/18
مدیر مسئول
غلامرضا حاتم
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: انگل شناسی
Gholam Reza Hatam
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر محمد نامی
محمد نامی
گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Nami
Department of Neuroscience, Shiraz University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر محمدعلی درخشان
محمدعلی درخشان
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۸۳