درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دکتر سید علی شبیری زنجانی
مدیر مسئول:
دکتر سید علی شبیری زنجانی
سردبیر:
دکتر هادی جلالی اصل
مدیر اجرایی:
دکتر علی اکبر دهقانی اشکذری
نشانی:
قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچه 19، بن بست ناصر، پلاک 22، مدرسه فقهی امام محمدباقر
تلفن:
025-37744575
سایت اختصاصی:
taejtehad.mfeb.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/24
صاحب امتیاز
دکتر سید علی شبیری زنجانی
دکتر سید علی شبیری زنجانی

Seyyed Ali Shobeyri Zanjani

مدیر مسئول
دکتر سید علی شبیری زنجانی
دکتر سید علی شبیری زنجانی

Seyyed Ali Shobeyri Zanjani

سردبیر
دکتر هادی جلالی اصل

Hadi Jalali Asl

اعضای تحریریه
دکتر محمد قایینی
دکتر محمد قایینی

Mohammad Ghaeeni

دکتر محمد عندلیب

Mohammad Andalib

حجت الاسلام دکتر سید حسن وحدتی شبیری
دانشیار
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyed Hasan Vahdati Shobeiri
Associate Professor
Specialist: Private law
دکتر هادی جلالی اصل

Hadi Jalali Asl

دکتر قدیرعلی شمس
دکتر قدیرعلی شمس

Ghadir Ali Shams

دکتر سید محمدجواد شبیری
دکتر سید محمدجواد شبیری

Seyyed Mohammad Javad Shobeyri

دکتر علی فاضلی هیدجی
دکتر علی فاضلی هیدجی

Ali Fazeli Hidaji

دکتر سید علیرضا حسینی شیرازی

Seyyed Ali Reza Hoseini Shirazi

ویراستارفارسی
سید اکبر سیدی نیا
سید اکبر سیدی نیا

Seyyed Akbar Seyyedinia

مدیر اجرایی
دکتر علی اکبر دهقانی اشکذری
دکتر علی اکبر دهقانی اشکذری

Ali Akbar Dehghani Ashkzari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۹