درباره نشریه
ISSN:
2717-2112
eISSN:
2717-137X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر سید علی شبیری
مدیر مسئول:
دکتر سید علی شبیری
سردبیر:
دکتر ابوالقاسم مقیمی حاجی
مدیر اجرایی:
دکتر علی اکبر دهقانی اشکذری
نشانی:
قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچه 19، بن بست ناصر، پلاک 22، مدرسه فقهی امام محمدباقر
تلفن:
025-37744575
سایت اختصاصی:
taejtehad.mfeb.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/23
صاحب امتیاز
دکتر سید علی شبیری
دکتر سید علی شبیری

Seyyed Ali Shobeyri

مدیر مسئول
دکتر سید علی شبیری
دکتر سید علی شبیری

Seyyed Ali Shobeyri

سردبیر
دکتر ابوالقاسم مقیمی حاجی
دکتر ابوالقاسم مقیمی حاجی

اعضای تحریریه
دکتر محمد محمدی قایینی
دکتر محمد محمدی قایینی

Mohammad Mohammadi Ghaeeni

دکتر محمد عندلیب

Mohammad Andalib

دکتر قدیرعلی شمس
دکتر قدیرعلی شمس

Ghadir Ali Shams

دکتر سید محمدجواد شبیری
دکتر سید محمدجواد شبیری

Seyyed Mohammad Javad Shobeyri

دکتر علی فاضلی هیدجی
دکتر علی فاضلی هیدجی

Ali Fazeli Hidaji

دکتر سید علیرضا حسینی شیرازی

دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: رجال حدیث
Seyyed Alireza Hoseini Shirazi

University of Quran and Hadith
دکتر سید محمد شبیری
دکتر سید محمد شبیری

دکتر ابوالقاسم مقیمی حاجی
دکتر ابوالقاسم مقیمی حاجی

مدیر اجرایی
دکتر علی اکبر دهقانی اشکذری
دکتر علی اکبر دهقانی اشکذری

Ali Akbar Dehghani Ashkzari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۹۰