درباره نشریه
ISSN:
2538-3620
eISSN:
2538-3744
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مدیر مسئول:
دکتر حامد ثابت
سردبیر:
دکتر رضا قاسم زاده
مدیر اجرایی:
دکتر مهرداد عباسی
مدیرداخلی:
دکتر وحید ابویی مهریزی
ویراستار انگلیسی:
دکتر محسن قنبری حقیقی
سایت اختصاصی:
jefm.kiau.ac.ir
دورنگار:
026-34401142
تلفن:
026-34418143
نشانی:
کرج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مواد ، کدپستی: 3148635731
صندوق پستی:
14115-143
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/29
مدیر مسئول
دکتر حامد ثابت
دانشیار واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی مواد، جوشکاری و پیوستن به مواد پیشرفته ، NDT
Hamed Sabet
Associate Professor Karaj unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Materials Engineering, Welding and Joining of Advnace Materials , NDT
سردبیر
دکتر رضا قاسم زاده
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: متالورژی استخراج ، طراحی کوره های صنعتی ، سوخت و صرفه جویی در مصرف انرژی
Reza Ghasemzade
Professor
Karaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: Extractive Metallurgy , Industrial Furnace Design , Fuel and Energy Saving
اعضای تحریریه
دکتر حامد ثابت
دانشیار واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی مواد، جوشکاری و پیوستن به مواد پیشرفته ، NDT
Hamed Sabet
Associate Professor Karaj unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Materials Engineering, Welding and Joining of Advnace Materials , NDT
دکتر رضا قاسم زاده
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: متالورژی استخراج ، طراحی کوره های صنعتی ، سوخت و صرفه جویی در مصرف انرژی
Reza Ghasemzade
Professor
Karaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: Extractive Metallurgy , Industrial Furnace Design , Fuel and Energy Saving
دکتر ناصر توحیدی
استاد واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: متالورژی استخراج ، آهن سازی ، صرفه جویی در انرژی
Naser Towhidi
Professor Karaj Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Extractive Metallurgy , Ironmaking , Energy Saving
دکتر ایوب حلوایی
استاد واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریخته گری ، فلزات و آلیاژها ، انتخاب مواد
Ayuob Halvaee
Professor Karaj Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Casting , Metals and Alloys , Materials Selection
دکتر علی شکوه فر
استاد دانشکده علوم و مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد، علوم مواد، نانومواد، فناوری نانو، مهندسی مکانیک
Ali Shokuhfar
Professor Faculty of Materials Science and Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Materials Science, Nanomaterials, Nanotechnolog, mechanical engineering
دکتر محمود حیدرزاده سهی
استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Mahmoud Heydarzadeh Sohi
Professor Faculty of Metallurgy and Materials Engineering
University of Tehran
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
دکتر سید حسین رضوی
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مواد درجه حرارت بالا ، مواد نانو ، مواد پیشرفته
Seyed Hossein Razavi
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: High Temperature Materials , Nano Materials , Advance Materials
دکتر محمدرضا واعظی
دانشیار
رشته تخصصی: مواد نانو ، مواد پیشرفته
Mohammad Reza Vaezi
Associate Professor
Specialist: Nano Materials , Advance Materials
دکتر مسعود گودرزی
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: متالورژی استخراج ، مدل سازی پردازش مواد
Massoud Goodarzi
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Extractive Metallurgy , Modeling of Materials Processing
دکتر کامران امینی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Kamran Amini
Associate Professor
majlesi Branch, Islamic Azad University
دکتر حمیدرضا محرابی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد بروجرد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مواد پلیمری ، مواد سرامیکی ، مواد پایدار ، ضایعات و بازیافت مواد ، تولید مواد مقاوم در برابر انرژی
Hamid Reza Mehrabi
Faculty of Agriculture and Natural Resources of Boroujerd Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Polymer Materials , Ceramic Materials , Sustainable Materials , Waste and Recycling of Materials , Energy Resilient Manufacturing of Materials
دکتر علیرضا والانژاد سعیدآباد

رشته تخصصی: مواد بیولوژیکی ، مواد متخلخل ، مواد پیشرفته
Alireza Valanezhad Saeidabad

Specialist: Biomaterials , Porous Materials , Advance Materials
دکتر سید حمیدرضا غفار

رشته تخصصی: مواد زیست توده نانو ، مواد سازگار با محیط زیست ، مصالح ساختمانی ، فناوری سبز
Seyed Hamidreza Ghaffar

Specialist: Nano Biomaterials, Environmental Friendly Materials, Building Materials, Green Technology
ویراستار انگلیسی
دکتر محسن قنبری حقیقی
استادیار واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلزات و آلیاژها ، مواد پیشرفته ، مواد بیولوژیکی
Mohsen Ghanbari Haghighi
Assistant Professor Karaj Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Metals and Alloys , Advance Materials , Biomaterials
مدیر اجرایی
دکتر مهرداد عباسی
استادیار واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: سازند فلزی ، مواد نانو ، مواد پیشرفته
Mehrdad Abbasi
Assistant Professor Karaj Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Metal Forming , Nano Materials , Advance Materials
مدیرداخلی
دکتر وحید ابویی مهریزی
استادیار واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مواد پیشرفته ، مواد پایدار ، نانومواد ، پوشیدن مواد
Vahid Abouei Mehrizi
Assistant Professor Karaj Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Advance Materials , Sustainable Materials , Nano Materials , Wear of Materials
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۱