درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
محمد صدوقی
مدیر مسئول:
محمد صدوقی
سردبیر:
شورای سردبیری
صفحه آرا:
نجمه فتوحی
تلفن:
035-36266660
سایت اختصاصی:
www.journal.sadoughi.ir
نشانی:
یزد، خیابان امام خمینی، کوچه سهل بن علی، خانه تاریخی صدوقی، پلاک 4 ، کدپستی: 8913679337
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/07
صاحب امتیاز
محمد صدوقی
محمد صدوقی
مدیر مسئول
محمد صدوقی
محمد صدوقی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۱