درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
حکیم سحاقی
مدیر مسئول:
حکیم سحاقی
سردبیر:
دکتر علی محمدی
مدیر اجرایی:
نجات امیری
تلفن همراه:
09222523133
سایت اختصاصی:
www.ijpk.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/25
صاحب امتیاز
حکیم سحاقی
حکیم سحاقی

مدیر مسئول
حکیم سحاقی
حکیم سحاقی

سردبیر
دکتر علی محمدی
مشاور و مدرس دانشگاه
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Ali Mohammadi

اعضای تحریریه
دکتر سیروس عالی پور
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Siroos Alipour
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Psychology
دکتر عزیز سواری
دکتر عزیز سواری

Aziz Savari

دکتر علی قاسمی
دانش آموخته دکتری روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، استادیار دانشگاه آزاد بندرلنگه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه
Ali Ghasemi
Phd Graduated, Educational Psychology Department, Bandar Lengeh Azad University
Bandar lengeh Branch, Islamic Azad University
دکتر شهین حیاتی
دکتر شهین حیاتی

Shahin Hayati

دکتر ابراهیم عمرانی
دکتر ابراهیم عمرانی

Ebrahim Omrani

جعفر بهادری خسروشاهی

Jafar Bahadori Khosroshahi

دکتر صالح روستا
دکتر صالح روستا

Saleh Rousta

دکتر صفیه عبداللهی
دکتر صفیه عبداللهی

Safiieh Abdollahi

دکتر یوسف جاسمی
دکتر یوسف جاسمی

Yousef Jasemi

دکتر ندا سلمانی
دکتر ندا سلمانی

Neda Salmani

مدیر اجرایی
نجات امیری
نجات امیری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۰