درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
تلفن همراه:
09222523133
سایت اختصاصی:
www.ijpk.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/27
هیات تحریریه
دکتر سیروس عالی پور
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Siroos Alipour
Associate Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر عزیز سواری
دکتر عزیز سواری
Aziz Savari
دکتر علی قاسمی
دکتر علی قاسمی
Ali Ghasemi
دکتر شهین حیاتی
دکتر شهین حیاتی
Shahin Hayati
دکتر جعفر بهادری خسروشاهی
Jafar Bahadori Khosrowshahi
دکتر صالح روستا
دکتر صالح روستا
Saleh Rousta
دکتر صفیه عبداللهی
دکتر صفیه عبداللهی
Safiieh Abdollahi
دکتر یوسف جاسمی
دکتر یوسف جاسمی
Yousef Jasemi
دکتر ندا سلمانی
دکتر ندا سلمانی
Neda Salmani
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲