درباره نشریه
eISSN:
2676-7295
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
حکیم سحاقی
مدیر مسئول:
حکیم سحاقی
سردبیر:
علی محمدی
مدیر اجرایی:
نجات امیری
تلفن همراه:
09222523133
سایت اختصاصی:
www.ijpk.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/25
صاحب امتیاز
حکیم سحاقی

Hakim Sahaghi

مدیر مسئول
حکیم سحاقی

Hakim Sahaghi

سردبیر
علی محمدی
مربی گروه روانشناسی و مشاوره
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Ali Mohammadi
Instructor, Psychology
Payame Noor University
اعضای تحریریه
دکتر سیروس عالی پور
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Siroos Alipour
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Psychology
دکتر عزیز سواری
دکتر عزیز سواری

Aziz Savari

دکتر علی قاسمی
استادیار روانشنلسی تربیتی، علوم تربیتی، دانشگاه آزاد واحد پارسیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارسیان
رشته تخصصی: روانشاسی تربیتی
Ali Ghasemi
Assistant Professor, Educational Psychology, Educational Sciences, Parsian Branch
Parsian Branch, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
دکتر شهین حیاتی
دکتر شهین حیاتی

Shahin Hayati

دکتر ابراهیم عمرانی
دکتر ابراهیم عمرانی

Ebrahim Omrani

جعفر بهادری خسروشاهی
استادیار روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Jafar Bahadori Khosroshahi
Assistant Professor, educational psychology,
Azarbaijan Shahid Madani University
دکتر صالح روستا
دکتر صالح روستا

Saleh Rousta

دکتر صفیه عبداللهی
دکتر صفیه عبداللهی

Safiieh Abdollahi

دکتر یوسف جاسمی
دکتر یوسف جاسمی

Yousef Jasemi

دکتر ندا سلمانی
دکتر ندا سلمانی

Neda Salmani

مدیر اجرایی
نجات امیری
نجات امیری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۵