درباره نشریه
ISSN:
2676-5780
دوره انتشار:
ماهنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
الهام قیاسی
مدیر مسئول:
الهام قیاسی
سردبیر:
دکتر حسین عزیزی نژاد
مدیرداخلی:
زینب قیاسی
تلفن همراه:
09216189337
نشانی:
ایلام، خیابان مطهری، خیابان فارابی، پلاک 18
سایت اختصاصی:
www.joisas.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/17
صاحب امتیاز
الهام قیاسی

مدیر مسئول
الهام قیاسی

سردبیر
دکتر حسین عزیزی نژاد

Hosein Azizinejad

اعضای تحریریه
دکتر حسین عزیزی نژاد

Hosein Azizinejad

دکتر علی کرم پور
دکتر علی کرم پور

Ali Karampour

دکتر مجید رستمی بشمنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
Majid Rostami Bashmani

Naragh Branch, Islamic Azad University
دکتر سید کامران یگانگی
استادیار گروه مهندسی صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع ، آینده پژوهی
Kamran Yeganegi
Assistant Professor, Industrial Engineering Department
Zanjan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Engineering, Futurology
دکتر غلامرضا اسلامی پناه
دکتر غلامرضا اسلامی پناه

Gholam Reza Eslamipanah

دکتر عباس صیدی
دکتر عباس صیدی

Abbas Seydi

مهدی ملکی

Mehdi Maleki

دکتر علی کرمی
دکتر علی کرمی

Ali Karami

دکتر مسعود اکبرزاده
دکتر مسعود اکبرزاده

Masoud Akbarzadeh

دکتر محمود جوهرزاده
دکتر محمود جوهرزاده

Mahmoud Joharzadeh

دکتر عبدالله حق شناس
دکتر عبدالله حق شناس

Abdollah Haghshenas

دکتر ابراهیم عباسی
دکتر ابراهیم عباسی

Ebrahim Abbasi

دکتر عباس کیانفر
دکتر عباس کیانفر

Abbas Kianfar

دکتر مرتضی شکری
مدیر گروه مهندسی عمران دانشکده فنی- مهندسی
دانشگاه بوعلی سینا
Morteza Shokri
Faculty of Engineering
Bu-Ali Sina University
دکتر جواد شیرکرمی
دکتر جواد شیرکرمی

Javad Shirkarami

دکتر عزیز دانیالی
دکتر عزیز دانیالی

Aziz Daniali

دکتر امیر مهردادی
دکتر امیر مهردادی

Amir Mehrdadi

دکتر محسن صادقی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohsen Sadeghi
Associate Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر مهدی حیاتی
دکتر مهدی حیاتی

Mehdi Hayati

دکتر سعید مرعشی
دکتر سعید مرعشی

Saeed Marashi

علی محمدی
مربی گروه روانشناسی و مشاوره
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Ali Mohammadi
Instructor, Psychology
Payame Noor University
دکتر امیر حسینی
دکتر امیر حسینی

Amir Hoseini

دکتر علیرضا عسکرپور
دکتر علیرضا عسکرپور

Ali Reza Askarpour

مصطفی نوری
مصطفی نوری

دکتر رسول یاری
دکتر رسول یاری

Rasoul Yari

دکتر فرهاد احمدی
دکتر فرهاد احمدی

Farhad Ahmadi

دکتر قاسم خدادادی
دکتر قاسم خدادادی

Ghasem Khodadadi

سعید رضایی
دانش آموخته دکتری گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Saeid Rezaei
.Ph.D, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering
Bu-Ali Sina University
Specialist: Industrial Engineering
دکتر مهدی میرزایی
دکتر مهدی میرزایی
هیات تحریریه
Mehdi Mirzaee

دکتر مسعود نظرزاده
دکتر مسعود نظرزاده

Masoud Nazarzadeh

دکتر رضا سروش
دکتر رضا سروش

Reza Soroush

دکتر فاطمه سهرابی پور
دکتر فاطمه سهرابی پور

Fatemeh Sohrabipour

دکتر مهدی نبی پور افروزی

Mehdi Nabipour Afroozi

احسان اسداللهی
احسان اسداللهی

دکتر محمد ایدی
دکتر محمد ایدی

Mohammad Idi

مدیرداخلی
زینب قیاسی
زینب قیاسی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۷