درباره نشریه
ISSN:
2676-5047
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
آسیه ایزدیار
مدیر مسئول:
آسیه ایزدیار
سردبیر:
دکتر ساسان طهماسبی
ویراستار فارسی:
سمانه شجاعی
بازرگانی و تبلیغات:
محسن چلیکی فولادی
مسئول اشتراک:
شهناز مهری الوار
تلفن همراه:
09115005094
صندوق پستی:
41887-65956
سایت اختصاصی:
www.tarikhandish.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/22
صاحب امتیاز
آسیه ایزدیار
مدیر مسئول نشریه تاریخ اندیش
رشته تخصصی: تاریخ ایران در قرون میانه
Asiye Izadyar

مدیر مسئول
آسیه ایزدیار
مدیر مسئول نشریه تاریخ اندیش
رشته تخصصی: تاریخ ایران در قرون میانه
Asiye Izadyar

سردبیر
دکتر ساسان طهماسبی

Sasan Tahmasebi

ویراستار فارسی
سمانه شجاعی
سمانه شجاعی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۶