درباره نشریه
ISSN:
2538-5666
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدکاظم حسنوند
سردبیر:
دکتر عفت السادات افضل طوسی
مدیرداخلی:
نرگس حوریزاد
با همکاری:
دانشگاه الزهرا
سایت اختصاصی:
jtpva.alzahra.ac.ir
تلفن همراه:
09351390923
نشانی:
تهران، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده هنر
صندوق پستی:
199335-715
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/17
مدیر مسئول
دکتر محمدکاظم حسنوند
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: نقاشی
Mohammad Kazem Hassanvand
Associate Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Painting
سردبیر
دکتر عفت السادات افضل طوسی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: هنر
Effatolsadat Afzaltousi
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Art
اعضای تحریریه
دکتر یعقوب آژند
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنر و معماری، تاریخ و فرهنگ ایران
Yaghoob Azhand
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: art and architecture, History and Culture of Iran
دکتر غلامعلی حاتم
استاد دانشکده هنرهای کاربردی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: هن
Gholam Ali Hatam
Professor School of Applied Arts
Tehran University of Art
Specialist: Art research
دکتر محمدکاظم حسنوند
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: نقاشی
Mohammad Kazem Hassanvand
Associate Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Painting
دکتر پریساسادات شادقزوینی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: نقاشی
Parisa Sadat Shadghazvini
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Painting
دکتر جلال الدین سلطان کاشفی
دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: نقاشی
Jalaloddin Soltan Kashefi
Associate Professor Faculty of Visual Arts
Tehran University of Art
Specialist: Painting
دکتر علی اصغر شیرازی
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Aliasghar Shirazi
Associate Professor art University
Shahed University
Specialist: Art research
مدیرداخلی
نرگس حوریزاد
کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: نقاشی
Narges Hourizad
Masters College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Painting
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۸۷