درباره نشریه
eISSN:
2645-6508
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
مدیر مسئول:
دکتر حسین فرازمند
سردبیر:
دکتر عباس گیلوری
مدیرداخلی:
طیبه شهمیرزادی
صفحه آرا:
مریم پورعباس قهرمانی
با همکاری:
مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
تلفن:
021-22414413 ، داخلی: 414
021-22414414 ، داخلی: 409
021-22414415
نشانی:
تهران، برگزاره شهید چمران، خیابان یمن، باغ کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
سایت اختصاصی:
aistj.areeo.ac.ir
دورنگار:
021-22400067
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/23
مدیر مسئول
حسین فرازمند
دانشیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران
Hossein Faraz Mand
Associate Professor of Plant Protection Research Institute of Iran,
سردبیر
دکتر عباس گیلوری
عباس گیلوری
هیات تحریریه
طیبه شهمیرزادی
طیبه شهمیرزادی
نجلا حریری
استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی
Najla Hariri
Professor, science and research Branch,
Specialist: Library and Information, Information Science and Science
عبدالرضا نوروزی چاکلی
دانشیار دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Abdolreza Noroozi Chakoli
Associate Professor, Shahed University
Specialist: Library and Information Science
غلامرضا صالحی جوزانی
استاد موسسه تحقیقات کشاورزی بیوتکنولوژی بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی میکروبی
Gholam Reza Salehi Jouzani
Professor of Biotechnology Agricultural Research Institute, Microbial Biotechnology and Biosafety Department,
Specialist: Microbial Biotechnology
دکتر محسن حاجی زین العابدینی
محسن حاجی زین العابدینی
دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی
ملوک السادات حسینی بهشتی
استادیار
Molukosadat Hoseini Beheshti
Assistant Professor,
دکتر جواد بشیری
جواد بشیری
محمدرضا شاه پسند
دانشیار مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Mohammad Reza Shah Pasand
Associate Professor of Imam Khomeini Higher Education Center,
Specialist: Promotion and education of agriculture
دکتر علیرضا عطری
علیرضا عطری
ویراستارفارسی
دکتر عباس گیلوری
عباس گیلوری
مدیرداخلی
طیبه شهمیرزادی
طیبه شهمیرزادی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۰