درباره نشریه
eISSN:
2645-6508
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
مدیر مسئول:
دکتر حسین فرازمند
سردبیر:
دکتر عباس گیلوری
مدیرداخلی:
دکتر طیبه شهمیرزادی
صفحه آرا:
مریم پورعباس قهرمانی
با همکاری:
مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
تلفن:
021-22414413 ، داخلی: 414
021-22414414 ، داخلی: 409
021-22414415
نشانی:
تهران، برگزاره شهید چمران، خیابان یمن، باغ کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
سایت اختصاصی:
aistj.areeo.ac.ir
دورنگار:
021-22400067
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/23
مدیر مسئول
دکتر حسین فرازمند
عضو هیئت علمی
رشته تخصصی: گیاه پزشکی، فیزیولوژی حشرات، مدیریت کنترل غیرشیمیایی آفات
Hossein Farazmand

سردبیر
دکتر عباس گیلوری

اعضای تحریریه
دکتر طیبه شهمیرزادی
استادیار مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Tayebeh Shahmirzadi
Assistant Professor, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)
Specialist: Knowledge and Information Science
دکتر نجلا حریری
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی
Najla Hariri
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Library and Information, Information Science and Science
دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی
مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزش
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، علم سنجی، کتابسنجی، آلتمتریکس (دگرسنجی)، مدیریت اطلاعات، نمایه سازی و نمایه های بین المللی، بازاریابی محتوا، سنجش علم، فناوری و نوآوری، شاخصهای علم، فناوری و نوآوری
Abdolreza Noroozi Chakoli

Specialist: Information Science and Knowledge Studies, Scientometrics, Bibliometrics, Altmetrics, Infoamation Management, Indexing and International Indexes, Content Marketing, Science Technology and Innovation Assessment, Science Technology and Innovation Indicators
دکتر غلامرضا صالحی جوزانی
استاد موسسه تحقیقات کشاورزی بیوتکنولوژی بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی میکروبی
Gholam Reza Salehi Jouzani
Professor of Biotechnology Agricultural Research Institute Microbial Biotechnology and Biosafety Department
Specialist: Microbial Biotechnology
دکتر محسن حاجی زین العابدینی
استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mohsen Haji Zeinolabedini
Assistant Professor, Information and Knowledge
Shahid Beheshti University
Specialist: Information science and knowledge
دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی
استادیار
Molukosadat Hoseini Beheshti
Assistant Professor
دکتر جواد بشیری

دکتر محمدرضا شاه پسند
دانشیار مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Mohammad Reza Shah Pasand
Associate Professor of Imam Khomeini Higher Education Center
Specialist: Promotion and education of agriculture
دکتر علیرضا عطری

ویراستارفارسی
دکتر عباس گیلوری

مدیرداخلی
دکتر طیبه شهمیرزادی
استادیار مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Tayebeh Shahmirzadi
Assistant Professor, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)
Specialist: Knowledge and Information Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۵