درباره نشریه
ISSN:
?2676-6256
eISSN:
2676-606X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی مدیریت دولتی ایران
مدیر مسئول:
علی اصغر پورعزت
سردبیر:
دکتر حسن دانایی فرد
دبیر تحریریه:
دکتر محمدمهدی ذوالفقارزاده
مدیرداخلی:
مسعود بنافی
ویراستار فارسی:
محمد حسنی
ویراستار فارسی:
عبدالرضا حسنی
ویراستار فارسی:
پاکنوش کیانی
ویراستار انگلیسی:
مسعود بنافی
ویراستار انگلیسی:
علی رستمیان
صفحه آرا:
محمد حسنی
طراح روی جلد:
محمدحسین شوکت پور
سایت اختصاصی:
www.jipas.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهیدچمران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، انجمن علمی مدیریت دولتی ایران ، کدپستی: 1411713114
تلفن:
021-88000245
دورنگار:
021-88006477
تلفن همراه:
09127339980
تاریخ به‌روزآوری: 1400/06/01
مدیر مسئول
علی اصغر پورعزت
استاد دانشگاه تهران دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Asghar Pourezzat
Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Public Policy Making
سردبیر
دکتر حسن دانایی فرد
استاد گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Hassan Danaeefard
Professor, Public Administration Department, Faculty of Management and Economics
Tarbiat Modares University
Specialist: governmental management
دبیر تحریریه
دکتر محمدمهدی ذوالفقارزاده
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
Mohammad Mahdi Zolfagharzadeh
Assistant Professor
University of Tehran
اعضای تحریریه
سید مهدی الوانی

Seyed Mehdi Alvani

James L. Perry
Professor
علی اصغر پورعزت
استاد دانشگاه تهران دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Asghar Pourezzat
Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Public Policy Making
دکتر حسن دانایی فرد
استاد گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Hassan Danaeefard
Professor, Public Administration Department, Faculty of Management and Economics
Tarbiat Modares University
Specialist: governmental management
دکتر علی رضاییان
استاد تمام مدیریت، مدیریت دولتی، مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: نظریه های سیستم، مدیریت رفتاری بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Full Professor, management and accounting
Shahid Beheshti University
دکتر محمدعلی سرلک
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، رفتار سازمانی
Mohammad Ali Sarlak
Professor
Payame Noor University
Specialist: Public Administration, organizational behavior
دکتر علی فرازمند
استاد
Ali Farazmand
Professor
Soonhe Kim
Professor
دکتر میثم لطیفی
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی و بخش غیردولتی
Meisam Latifi
Associate Professor, Islamic studies and Management Faculty
Specialist: human resource management
دکتر غلامرضا معمارزاده طهرانی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Gholam Reza Memarzadeh Tehrani
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر عباس منوریان
استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Abbas Monavvarian
Professor, Department of Public Administration, School of Management,
University of Tehran
Specialist: governmental management
دکتر نورمحمد یعقوبی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Noor Mohammad Yaghoubi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: governmental management
Fred Thompson
Professor
ویراستار فارسی
محمد حسنی
کارشناسی ارشد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mohammad Hasani
Masters
Tarbiat Modares University
Specialist: Economical science
عبدالرضا حسنی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abdorreza Hasani
Masters
Specialist: Persian Language and Literature
پاکنوش کیانی
دانشجوی دکتری خط مشی عمومی،مدیریت دولتی، مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی و اداری
Paknoosh Kiani
Phd Student, Administration Management
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management, public policy
ویراستار انگلیسی
مسعود بنافی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت
Masoud Banafi

University of Tehran
Specialist: Management
علی رستمیان

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کارآفرینی
Ali Rostamian

University of Tehran
Specialist: Entrepreneurship
مدیرداخلی
مسعود بنافی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت
Masoud Banafi

University of Tehran
Specialist: Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۹۷