درباره نشریه
eISSN:
2588-7106
دوره انتشار:
فصلنامه
سردبیر:
دکتر بهمن خسروی پور
دبیر تحریریه:
دکتر مسلم سواری
مدیرداخلی:
دکتر امین لطفی جلال آبادی
کارشناس:
مهندس حسنعلی کوره پز
سایت اختصاصی:
eraa.asnrukh.ac.ir
تلفن:
061-36522103
دورنگار:
061-36522427
نشانی:
اهواز، شهرستان باوی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، معاونت پژوهشی ، کدپستی: 6341773637
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/25
سردبیر
دکتر بهمن خسروی پور
استاد
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Bahman Khosravipour
Professor,
Specialist: Agricultural Promotion and Training
دبیر تحریریه
دکتر مسلم سواری
دانشیار
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Moslem Savari
Associate Professor,
Specialist: Agricultural Promotion and Training
هیات تحریریه
دکتر سیدعطاءالله سیادت
دکتر سیدعطاءالله سیادت
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زراعت و اصلاح نباتات
seyyed Ataollah Seyadat
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Agriculture and Plant Breeding
دکتر علی اسدی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Ali Asadi
Professor, Agricultural Economics, University of Tehran
Specialist: Promotion and education of agriculture
دکتر بهمن خسروی پور
استاد
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Bahman Khosravipour
Professor,
Specialist: Agricultural Promotion and Training
دکتر نوذر منفرد
استاد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر
رشته تخصصی: آموزش کشاورزی
Nowzar Mofared
Professor, Research and Training Center of Agriculture and Natural Resources of Bushehr,
Specialist: Agricultural education
دکتر امیرحسین علی بیگی
دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Amir Hosein Alibeygi
Associate Professor, Razi University
Specialist: Agricultural Promotion and Training
دکتر غلامحسین حسینی نیا
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Hossein Hosseinina
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Agricultural Promotion and Training
دکتر محمدشریف شریف زاده
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Mohammad Sharif Sharifzadeh
Associate Professor, Gorgan University
Specialist: Promotion and education of agriculture
دکتر جعفر یعقوبی
دانشیار دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Jafar Yaghobi
Associate Professor, University of Zanjan
Specialist: Promotion and education of agriculture
مدیرداخلی
دکتر امین لطفی جلال آبادی
استادیار
رشته تخصصی: زراعت
Amin Lotfi Jalalabadi
Assistant Professor,
Specialist: Agriculture
کارشناس
مهندس حسنعلی کوره پز
رشته تخصصی: مکانیزاسیون کشاورزی
Hasan Ali Kourehpaz
Specialist: Agricultural Mechanization
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۸