درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
مدیر مسئول:
مهندس میرمجید قائمی
سردبیر:
دکتر فرهنگ هنرور
مدیرداخلی:
دکتر محمد ابونجمی
ویراستار فارسی:
میثم باباپور
کارشناس:
مهندس محمد محمودی
تلفن:
021-81032225
نشانی:
تهران، خیابان کریمخان زند،نبش خیابان آبان شمالی، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 227، دفتر انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
سایت اختصاصی:
www.jndttech.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/10
مدیر مسئول
مهندس میرمجید قائمی
نایب رییس انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
Mir Majid Ghaemi
Vice President of the Non-Destructive Inspection Association of Iran
سردبیر
دکتر فرهنگ هنرور
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: الاستودینامیک، تست غیر تخریبی، NDE اولتراسونیک
Farhang Honarvar
Professor Department of Mechanical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Nondestructive Testing, Elastodynamics, Ultrasonic NDE
اعضای تحریریه
دکتر احمدعلی آماده
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی
Ahmad Ali Amadeh
Professor College of Engineering
University of Tehran
دکتر محمد ابونجمی
دانشیار گروه فنی کشاورزی پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کیفیت سنجی غیر تخریبی محصولات کشاورزی و غذایی (صدا و فراصوت)
Mohammad Aboonajmi
Associate Professor, Dept of Agro-technology, College of Abourauihan, University of Tehran
University of Tehran
Specialist: Non-destructive non-degrading quality of agricultural products and food (sound and ultrasound)
دکتر مهدی بهزاد
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: موتور اصلی و تجهیزات الکتریکی
Mehdi Behzad
Professor School of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Main Engine & Electrical Equipments
دکتر امیر رفاهی اسکویی
استادیار
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Amir Refahi Oskuee
Assistant Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
دکتر محمد ریاحی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه علم و صنعت ایران
Mohammad Riahi
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Iran University of Science and Technology
دکتر محمدحسین سورگی
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Hosein Soorgee
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
دکتر حسام الدین صادقی
استاد دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق
Hessam Sadeghi
Professor Department of electrical engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: electrical engineering
دکتر محمدرضا فراهانی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکانیک
Mohammad Reza Farahani
Associate Professor Faculty of Mechanical Engineering
University of Tehran
Specialist: the mechanic
دکتر فرهنگ هنرور
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: الاستودینامیک، تست غیر تخریبی، NDE اولتراسونیک
Farhang Honarvar
Professor Department of Mechanical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Nondestructive Testing, Elastodynamics, Ultrasonic NDE
دکتر بهروز رکرک
استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای کشور
Behrouz Rokrok
Assistant Professor Nuclear Science and Technology Research Institute
ویراستار فارسی
میثم باباپور
انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Meisam Babapour

مدیرداخلی
دکتر محمد ابونجمی
دانشیار گروه فنی کشاورزی پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کیفیت سنجی غیر تخریبی محصولات کشاورزی و غذایی (صدا و فراصوت)
Mohammad Aboonajmi
Associate Professor, Dept of Agro-technology, College of Abourauihan, University of Tehran
University of Tehran
Specialist: Non-destructive non-degrading quality of agricultural products and food (sound and ultrasound)
کارشناس
مهندس محمد محمودی
انجمن آزمون‎های غیرمخرب ایران
رشته تخصصی: مهندسی خوردگی
Mohammad Mahmoodi

Specialist: Corrosion Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۰