درباره نشریه
ISSN:
2476-6399
eISSN:
2476-6380
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر مسئول:
دکتر حمیده عادلیان راسی
سردبیر:
دکتر محمد زاهدی اصل
مدیرداخلی:
الهام محمدی
ویراستار انگلیسی:
فاطمه سرکانی
صفحه آرا:
لیلا خدابنده لو
کارشناس:
مژگان فارسی
تلفن:
021-22260056
دورنگار:
021-22260056
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی ، سه راه ضرابخانه ، خیابان شهید گل نبی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی ، کدپستی: 1544915113
سایت اختصاصی:
rjsw.atu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1403/02/24
مدیر مسئول
دکتر حمیده عادلیان راسی
استادیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مددکاری اجتماعی
Hamideh Adelian
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
سردبیر
دکتر محمد زاهدی اصل
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مددکاری و خدمات اجتماعی
Mohammad Zahediasl
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Work and social services
اعضای تحریریه
دکتر حبیب آقابخشی
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Habib Aghabakhshi
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر حسن سرایی

دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
hasane saraie

Allameh Tabataba'i University
دکتر فرامرز سهرابی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Faramarz Sohrabi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر حسین یحیی زاده پیرسرایی
دکتر حسین یحیی زاده پیرسرایی

دکتر احمد برجعلی
دانشیار گروه روانشناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Ahmad Borjali
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر مریم قاضی نژاد
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Maryam Ghazi Nejad
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Sociology
دکتر سهیلا صادقی فسایی
دانشیار گروه جامعه شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جرم شناسی و مطالعات زنان
Soheila Sadeghi Fassaei
Associate Professor, Department of Socialogy
University of Tehran
Specialist: Sociology , Criminology & Women Studies
دکتر ستار پروین

Sattar Parvin

دکتر محمد زاهدی اصل
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مددکاری و خدمات اجتماعی
Mohammad Zahediasl
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Work and social services
محمود جمعه پور

Mahmoud Jomehpour

محمد سیدمیرزایی
محمد سیدمیرزایی

محمد کمالی
استاد دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mohammad Kamali
Professor, Iran University of Medical Sciences
Iran University of Medical Sciences
دکتر محمدسعید ذکایی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: پژوهشگری اجتماعی، جامعه شناسی
Mohammad Saeed Zokaei
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social researcher, Sociology
Alireza Moula

EDWARD A. KRUK

ویراستار انگلیسی
فاطمه سرکانی
کارشناس فصلنامه علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
Fatemeh Serkani
Expert of Social Sciences Quarterly
Allameh Tabataba'i University
مدیرداخلی
الهام محمدی

دانشگاه علامه طباطبائی
کارشناس
مژگان فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت فرهنگی
Mojgan Farsi

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: cultural management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۳