درباره نشریه
ISSN:
2476-6399
eISSN:
2476-6380
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول:
دکتر حمیده عادلیان راسی
سردبیر:
دکتر محمد زاهدی اصل
مدیرداخلی:
دکتر ستار پروین
کارشناس:
مژگان فارسی
تلفن:
021-22260056
دورنگار:
021-22260056
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی ، سه راه ضرابخانه ، خیابان شهید گل نبی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی ، کدپستی: 1544915113
سایت اختصاصی:
rjsw.atu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/23
مدیر مسئول
دکتر حمیده عادلیان راسی
حمیده عادلیان راسی
استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مددکاری اجتماعی
Hamideh Adelian
Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University
سردبیر
محمد زاهدی اصل
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مددکاری و خدمات اجتماعی
Mohammad Zahediasl
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Work and social services
هیات تحریریه
حبیب آقابخشی
دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Habib Aghabakhshi
Associate Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
دکتر حسن سرایی
حسن سرایی
عذرا جاراللهی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Azra Jarrollahi
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology
دکتر مریم شریفیان ثانی
مریم شریفیان ثانی
فرامرز سهرابی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Faramarz Sohrabi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر حسین یحیی زاده پیرسرایی
حسین یحیی زاده پیرسرایی
احمد برجعلی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Ahmad Borjali
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
سعید معیدفر
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Saeed Moedfar
Professor, University of Tehran
Specialist: Sociology
مریم قاضی نژاد
دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Maryam Ghazi Nejad
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Sociology
سهیلا صادقی فسایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی جرم شناسی
Soheila Sadeghi Fasaee
Professor, University of Tehran
Specialist: Sociology of Criminology
علی اصغر سعیدی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی توریسم
Ali Asghar Saeidi
Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Tourism planning
ویراستارفارسی
اکرم سادات بنی طبا
Akram Sadat Banitaba
ویراستار انگلیسی
سمانه طریقت
سمانه طریقت
مدیرداخلی
دکتر ستار پروین
ستار پروین
کارشناس
مژگان فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت فرهنگی
Mojgan Farsi
Specialist: cultural management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۹۶