درباره نشریه
eISSN:
2716-9782
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دکتر پرویز اکبری
مدیر مسئول:
دکتر پرویز اکبری
سردبیر:
دکتر محسن کلانتری
جانشین سردبیر:
دکتر حسن سجادزاده
مدیر اجرایی:
روژان پورحسین
مدیرداخلی:
ایوب مرادخانی
کارشناس:
زهرا احمدی
طراح و گرافیست:
مریم احمدی
سایت اختصاصی:
www.ei-journal.ir
تلفن همراه:
09199736030
نشانی:
سنندج، قروه، مجتمع تجاری اقبال، طبقه آخر، واحد 72
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/16
صاحب امتیاز
دکتر پرویز اکبری

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شهرسازی
Parviz Akbari

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Urban Planning
مدیر مسئول
دکتر پرویز اکبری

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شهرسازی
Parviz Akbari

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Urban Planning
سردبیر
دکتر محسن کلانتری
دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: جغرافیا
Mohsen Kalantari
Associate Professor Department of Geography and Urban Planning
University of Zanjan
Specialist: Geography
جانشین سردبیر
دکتر حسن سجادزاده
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: شهرسازی
Hasan Sajjadzadeh
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Urban
اعضای تحریریه
دکتر پروین پرتوی
استاد گروه آموزشی شهرسازی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: شهرسازی
Parvin Partovi
Professor Department of Urban Planning
Tehran University of Art
Specialist: Urban
دکتر کیومرث حبیبی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: شهرسازی
Kyoumars Habibi
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Urban Planning
دکتر هوشمند علیزاده
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: طراحی شهری
Hooshmand Alizadeh
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Urban Design
دکتر نوید سعیدی رضوانی
استادیار واحد قزوین
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شهرسازی
Navid Saeidi Rezvani
Assistant Professor Qazvin Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Urban
دکتر علی اکبر عنابستانی
استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و روستایی، آینده پژوهی، برنامه ریزی کالبدی، سامانه اطلاعات جغرافیایی
Aliakbar Anabestani
Professor, Department of Human Geography and Spatial Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban and Rural planning, Future Study, Spatial Planning, RS and GIS
دکتر سید کاظم علوی پناه
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سنجش از دور و GIS، خاکشناسی و سنجش از دور
Seyyed Kazem Alavipanah
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Remote Sensing & GIS, Soil Science and Remote Sensing
دکتر فضیله دادورخانی
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Fazileh Dadvarkhani
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography and Rural Planning
زهره داوودپور
دانشیار گروه شهرسازی و معماری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
رشته تخصصی: شهرسازی
دکتر حمیدرضا صارمی
استادیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: شهرسازی
Hamid Reza Saremi
Assistant Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Urban
ملیحه احمدی
استادیار گروه شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
رشته تخصصی: شهرسازی
Maliheh Ahmadi
Assistant professor
Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University
Specialist: Urban Planning
دکتر قادر بایزیدی
استادیار واحد سنندج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: معماری
Ghader Bayazidi
Assistant Professor Sanandaj unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Architecture
آلان فریدون علی
دانشیار گروه معماری، دانشکده مهندسی، دانشگاه پلی تکنیک، سلیمانیه، عراق
Alan Faraydoon Ali
Associate Professor Department of Architecture, Faculty of Engineering, Polytechnic University, Sulaimani, Iraq
کارشناس
زهرا احمدی

رشته تخصصی: معماری
Zahra Ahmadi

Specialist: Architecture
طراح و گرافیست
مریم احمدی

رشته تخصصی: معماری
Maryam Ahmadi

Specialist: Architecture
مدیر اجرایی
روژان پورحسین

رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Rozhan Pourhossein

Specialist: Urban Planning
مدیرداخلی
ایوب مرادخانی
استادیار گروه معماری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
رشته تخصصی: معماری
Ayoub Moradkhani
Assistant professor Faculty Member of Architecture Department
Sanandaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: Architecture
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۵
تعداد مطالب دارای متن
۵