درباره نشریه
eISSN:
2588-6614
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول:
دکتر غلامعلی کارگر
سردبیر:
دکتر بختیار ترتیبیان
سایت اختصاصی:
nass.atu.ac.ir/?lang=fa
تلفن:
021-48394112
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/16
مدیر مسئول
دکتر غلامعلی کارگر
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Gholam Ali Kargar
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sport Managment
سردبیر
دکتر بختیار ترتیبیان
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Bakhtiyar Tartibian
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sport physiology
اعضای تحریریه
دکتر محمدتقی اقدسی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mohamad Taghi Aghdasi
Professor
University of Tabriz
Specialist: Motor Behavior
دکتر آنا ماریا بتللو تیشیرا
دکتر آنا ماریا بتللو تیشیرا

دکتر نفیسه بولگو
دکتر نفیسه بولگو

دکتر مارک دادز

دکتر رسول اسلامی

دکتر ادیت فیلر

دکتر کوین هایزی

دکتر حبیب هنری
دانشیار مدیریت ورزش٬ مدیریت ورزش٬ تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی (تربیت بدنی و علوم ورزشی
Habib Honari
Associate Professor, Sport Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management and Planning (Physical Education and Sport Sciences
دکتر شکران نازان کوشر

دکتر رضا رجبی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: طب ورزش، حرکات اصلاحی. بازی های پیشگیرانه و اصلاحی. آسیب شناسی ورزشی
Reza Rajabi
Professor
University of Tehran
Specialist: Sports medicine
دکتر خسرو تورناگل

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۵