درباره نشریه
ISSN:
2383- 4145
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه کردستان
مدیر مسئول:
دکتر رضا شافعی
سردبیر:
دکتر علی صنایعی
مدیرداخلی:
دکتر فخرالدین معروفی
تلفن:
087-33664600 ، داخلی: 2286
087-33660067
سایت اختصاصی:
cbs.uok.ac.ir
نشانی:
سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان ، کدپستی: 6617715175
دورنگار:
087-33624004
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/24
مدیر مسئول
دکتر رضا شافعی
دانشیار
دانشگاه کردستان
Reza Shafei
Associate Professor
University of Kurdistan
سردبیر
دکتر علی صنایعی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Ali Sanayei
Professor
University of Isfahan
Specialist: Business Management
اعضای تحریریه
دکتر علی اصغر مشبکی اصفهانی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، رفتار و استراتژی
Ali Asghar Moshabaki Esafahani
Professor Faculty of Management and Economics
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management, Behavior and strategy
دکتر علی صنایعی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Ali Sanayei
Professor
University of Isfahan
Specialist: Business Management
دکتر بهرام رنجبریان
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت
Bahram Ranjbarian
Professor
University of Isfahan
Specialist: Manegment
دکتر سعید صادقی بروجردی
استاد
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
Saeed Sadeghi Boroujerdi
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Management and planning in physical education
دکتر قهرمان عبدلی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد بین رشته ای، نظریه بازی ها
Gharaman Abdoli
Professor
University of Tehran
Specialist: Economy, Interdisciplinary Economics, Game Theory
دکتر محسن نظری
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد نظری، اقتصاد، اقتصاد بخش عمومی ، اقتصاد سنجی
Mohsen Nazari
Associate Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Pricing, Cocreation, Coopetition, Quality Cues, Signaling Theory
دکتر مهران رضوانی
دانشیار
دانشگاه تهران
Meharn Rezvani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: : International marketing Management
دکتر فخرالدین معروفی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: مدیریت
Fakhraddin Maroofi
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Management
دکتر میثم شیرخدایی
دانشیار
Meysam Shirkhodaie
Associate Professor
دکتر سعید فتحی
دانشیار مدیریت مالی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مالی، مالی شرکتی، فراتحلیل
Saeed Fathi
Associate Professor, Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics
University of Isfahan
Specialist: Financial Engineering, Corporate Finance, Meta-Analysis
سید محمد موسوی جد
استادیار
دانشگاه کردستان
Mohammad Mosavi Jad
Assistant professor
University of Kurdistan
Specialist: Organizational Behavior Management
دکتر رضا شافعی
دانشیار
دانشگاه کردستان
Reza Shafei
Associate Professor
University of Kurdistan
مدیرداخلی
دکتر فخرالدین معروفی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: مدیریت
Fakhraddin Maroofi
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۹