درباره نشریه
ISSN:
2645-4998
eISSN:
2645-5005
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر حسین میرمحمدصادقی
سردبیر:
دکتر حسین میرمحمدصادقی
مدیر اجرایی:
دکتر اصلی عباسی
مدیرداخلی:
دکتر مجتبی قاسمی
ویراستار انگلیسی:
دکتر اصلی عباسی
صفحه آرا:
احمد قاسمی فینی
سایت اختصاصی:
ihrd.sbu.ac.ir
دورنگار:
021-29902766
تلفن:
021-22431911
021-22431912
021-22431913
نشانی:
تهران، ولنجک، اوین، میدان شهید شهریاری، درب جنوبی دانشگاه شهید بهشتی، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی
تاریخ به‌روزآوری: 1399/10/17
مدیر مسئول
دکتر حسین میرمحمدصادقی
استاد تمام حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
Hossein Mirmohammadsadeghi
Full Professor, Criminal Law
Shahid Beheshti University
سردبیر
دکتر حسین میرمحمدصادقی
استاد تمام حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
Hossein Mirmohammadsadeghi
Full Professor, Criminal Law
Shahid Beheshti University
اعضای تحریریه
Abdullahi Ahmed An Naeem
Professor
دکتر الهام امین زاده
دانشیار حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Elham Aminzadeh
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: International rights
دکتر ژانت الیزابت بلک
دانشیار دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مطالعات حقوقی آثار باستانی
Janet Elizabeth Blake
Associate Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Legal Studies of Antiquities
Michael Bohlander

Anver Emon

دکتر رضا اسلامی
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق
Reza Eslami
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Law
دکتر محسن اسماعیلی
دانشیار حقوق، حقوق خصوصی، حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و علوم حوزوی
Mohsen Esmaeili
Associate Professor, law andpolitical science
University of Tehran
Specialist: law
Ahmed Fekry Ibrahim
Assistant Professor
دکتر سید محمد قاری سیدفاطمی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق
Seyyed Mohammad Ghari Seyyed Fatemi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Law
دکتر سید محمد هاشمی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Seyyed Mohammad Hashemi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Droit public
دکتر محمدجواد جاوید
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Javad Javid
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: public rights
دکتر حسین مهرپورمحمدآبادی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق اسلامی
Hosein Mehrpour Mohammadabadi
Professor Faculty of Law and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic law
دکتر غلامرضا مصباحی مقدم
استاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فقه اقتصادی
Gholam Reza Mesbahi Moghaddam
Professor
Specialist: Economic jurisprudence
دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Islamic Law and Philosophy
دکتر قاسم محمدی
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
Qasem Mohammadi
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
دکتر نسرین مصفا
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Nasrin Mosaffa
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International Relations
دکتر سیامک ره پیک
استاد
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق مدنی
Siamak Rahpeyk
Professor
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Private law, Civil Rights
دکتر محمد راسخ
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Rasekh
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Low
دکتر سید قاسم زمانی
استاد تمام حقوق بین الملل، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل - حقوق بشر
Ghasem Zamani
Full Professor, International Law, Public and International Law Department
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International Law & Human Rights
دکتر محمدحسین زارعی
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Hossein Zarei
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
ویراستار انگلیسی
دکتر اصلی عباسی
پژوهشگر حقوق بین الملل
دانشگاه شهید بهشتی
Asli Abbasi
Researcher, UNESCO Chair for Human Rights, Peace and Democracy
Shahid Beheshti University
مدیر اجرایی
دکتر اصلی عباسی
پژوهشگر حقوق بین الملل
دانشگاه شهید بهشتی
Asli Abbasi
Researcher, UNESCO Chair for Human Rights, Peace and Democracy
Shahid Beheshti University
مدیرداخلی
دکتر مجتبی قاسمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۱