درباره نشریه
ISSN:
2676-4814
eISSN:
2676-4822
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه ایلام
مدیر مسئول:
دکتر مهدی صیدی
سردبیر:
دکتر بهروز اسماعیل پور
مدیرداخلی:
دکتر جواد علی بیگی
کارشناس:
دکتر سمیه حاجی نیا
سایت اختصاصی:
iuvs.ilam.ac.ir
تلفن:
084-32222703
نشانی:
ایلام، بلوار پژوهش، دانشگاه ایلام، دبیرخانه مجلات علمی دانشگاه، دفتر مجله علوم سبزی ها.
تلفن همراه:
09108042235
دورنگار:
084-32222703
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/24
مدیر مسئول
دکتر مهدی صیدی
دانشیار علوم باغبانی
دانشگاه ایلام
Mehdi Saidi
Associate Professor, Horticultural Sciences
University of Ilam
سردبیر
دکتر بهروز اسماعیل پور
استاد علوم باغبانی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: فیزیولوژی و به نژادی سبزی ها
Behrooz Esmaielpour
Professor, horticultural sciences
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Physiology and breed of vegetables
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا حسندخت
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوزی و اصلاح سبزی ها
Mohammad Reza Hasandokht
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Physiology& Breeding of Vegtable Crops
دکتر بهروز اسماعیل پور
استاد علوم باغبانی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: فیزیولوژی و به نژادی سبزی ها
Behrooz Esmaielpour
Professor, horticultural sciences
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Physiology and breed of vegetables
دکتر مهدی صیدی
دانشیار علوم باغبانی
دانشگاه ایلام
Mehdi Saidi
Associate Professor, Horticultural Sciences
University of Ilam
دکتر عباس حسنی

Abbas Hassani

دکتر محمود قاسم نژاد
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی درختان میوه و فیزیولوژی پس از برداشت
Mahmoud Ghasemnezhad
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Postharvest of horticultural plants
دکتر محمدجمال سحرخیز
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: تولید گیاهان باغبانی
Mohammad Javad Sahar Khiz
Professor
University of Shirazu
Specialist: Production of horticultural plants
دکتر محمود روشنی
استاد
دانشگاه ایلام
Mahmoud Roushani
professor
University of Ilam
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر صاحبعلی بلندنظر
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: باغبانی - سبزیکاری
Saheb Ali Bolandnazar
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: College of Agriculture
دکتر جواد عرفانی مقدم

Javad Erfani Moghadam

Sudhakar D. Warade

مدیرداخلی
دکتر جواد علی بیگی

رشته تخصصی: نظام سیاستگذاری در برنامه ریزی روستایی
Javad Alibeygi

Specialist: The Rural Planning Policy System
کارشناس
دکتر سمیه حاجی نیا
پژوهشگر زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Somayeh Hajinia
Researcher, agronomic
University of Ilam
Specialist: Crop Physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۱