درباره نشریه
ISSN:
2676-4814
eISSN:
2676-4822
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه ایلام
مدیر مسئول:
دکتر محمدجواد زارع
سردبیر:
مهدی صیدی
کارشناس:
دکتر سمیه حاجی نیا
سایت اختصاصی:
iuvs.ilam.ac.ir
تلفن:
084-59241536
نشانی:
ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش، دانشگاه ایلام، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/20
مدیر مسئول
دکتر محمدجواد زارع
دانشیار
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: بوم شناسی میکروارگانیسمهای همزیست گیاهی و تنش محیطی
Mohammad Javad Zare
Associate Professor
University of Ilam
Specialist: Ecology of plant symbiotic microorganisms and environmental stress
سردبیر
مهدی صیدی

Mehdi Saidi

اعضای تحریریه
دکتر عبدالکریم کاشی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی و اصلاح سبزی
Abdolkarim Kashi
Professor
University of Tehran
Specialist: Physiology and vegetable breeding
دکتر محمدرضا حسندخت
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوزی و اصلاح سبزی ها
Mohammad Reza Hasandokht
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Physiology& Breeding of Vegtable Crops
دکتر بهروز اسماعیل پور
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: فیزیولوژی و به نژادی سبزی ها
Behrooz Esmaielpour
Associate Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Physiology and breed of vegetables
دکتر رضا تبارکی
دانشیار دانشکده علوم پایه
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: شیمی آلی- تجزیه
Reza Tabaraki
Associate Professor Faculty of Basic Sciences
University of Ilam
Specialist: Organic Chemistry - Decomposition
دکتر جمال جوانمردی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: تولید سبزی ها
Jamal Javanmardi
Associate Professor School of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Vegetable production
دکتر محسن خدادادی
دانشیار
رشته تخصصی: فیزیولوژی و به نژادی سبزی ها
Mohsen Khodadadi
Associate Professor
Specialist: Physiology and breed of vegetables
دکتر ناصر عالم زاده انصاری
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: سبزی و صیفی
Naser Alemzadeh Ansari
Associate Professor School of Agriculture
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Vegetables and Seafi
دکتر علی اشرف مهرابی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: به نژادی مولکولی گیاهان
Ali Ashraf Mehrabi
Associate Professor School of Agriculture
University of Ilam
Specialist: Plant Genetics and Molecular Breeding
مهدی صیدی

Mehdi Saidi

کارشناس
دکتر سمیه حاجی نیا

دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Somayeh Hajinia

University of Ilam
Specialist: Crop Physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۲