درباره نشریه
ISSN:
2538-3353
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه بیرجند
مدیر مسئول:
دکتر رضا شریعتی نسب
سردبیر:
دکتر حمیدرضا نجفی
مدیر اجرایی:
دکتر حسین الیاسی
تلفن:
056-32202163
دورنگار:
056-32202163
سایت اختصاصی:
ijpe.birjand.ac.ir
نشانی:
بیرجند، دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، کدپستی: 9717434765
تاریخ به‌روزآوری: 1399/07/16
مدیر مسئول
دکتر رضا شریعتی نسب
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: مهندسی برق
Reza Shariatinasab
Associate Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Birjand
Specialist: Electric Power Engineering
سردبیر
دکتر حمیدرضا نجفی
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: مهندسی برق
Hamid Reza Najafi
Associate Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Birjand
Specialist: Electric Power Engineering
مدیر اجرایی
دکتر حسین الیاسی
استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه بیرجند
Hossein Eliasi
Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Birjand
اعضای تحریریه
Akihiro Ametani
Professor
Specialist: Electrical Engineering
دکتر حسین عسکریان ابیانه
استاد دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: برق قدرت، حفاظت از سیستم قدرت
Hosein Askarian Abyaneh
Professor Faculty of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Power Power, Power System Protection
دکتر محمدرضا آقاابراهیمی
استاد مهندسی برق - قدرت
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Reza Aghaebrahimi
Professor, Power Engineering
University of Birjand
Specialist: Electric Power Engineering
دکتر محمود عبادیان
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mahmood Ebadian
Associate Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Birjand
Specialist: Electric Power Engineering
دکتر محمود فتوحی فیروزآباد
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mahmoud Fotuhi Firuzabad
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Electrical Engineering
دکتر شاهرخ فرهنگی
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
Shahrokh Farhangi
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
دکتر احمد غلامی
استاد دانشکده مهندسی برق
دانشگاه علم و صنعت ایران
Ahmad Gholami
Professor Faculty of Electrical Engineering
Iran University of Science and Technology
دکتر گئورگ قره پتیان
استاد مهندسی برق قدرت
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق، قدرت
Gevork B Gharehpetian
Professor, Electrical Engineering Department, Power Engineering Group
Amirkabir University of Technology
Specialist: electrical engineering, the power
دکتر حسن غفوری فرد
استاد دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: الکترونیک
Hasan Ghafoorifard
Professor Faculty of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Electronic
دکتر سید حسین حسینیان
استاد دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Seyyed Hosein Hoseinian
Professor Faculty of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
دکتر رحمت الله هوشمند
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته - کاربرد روشهای هوشمند در سیستم های قدرت
Rahmatollah Hooshmand
Professor Faculty of Engineering
University of Isfahan
Specialist: Power Systems Restructuring and Deregulation-Intelligent system in Power systems
دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض
استاد دانشکده مهندسی برق
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Hossein Javidi Dashtebayaz
Professor Faculty of Electrical Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر حمیدرضا نجفی
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: مهندسی برق
Hamid Reza Najafi
Associate Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Birjand
Specialist: Electric Power Engineering
دکتر حسن نوری
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی برق
Hassan Nouri
Associate Professor
Specialist: Electrical Engineering
دکتر محمد شهیده پور
استاد
رشته تخصصی: مهندسی برق و کامپیوتر
Mohammad Shahidehpour
Professor
Specialist: Electrical and Computer Engineering
دکتر بهروز وحیدی
استاد دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Behrooz Vahidi
Professor Faculty of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
دکتر سید حمید ظهیری
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: مهندس الکترونیک
Seyyed Hamid Zahiri
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Birjand
Specialist: Electronic Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۴