درباره نشریه
ISSN:
2252-0104
eISSN:
2383-2991
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مدیر مسئول:
دکتر میرفیض فلاح شمس
سردبیر:
دکتر محمدابراهیم محمدپورزرندی
مدیرداخلی:
حسین سمنانی
نشانی:
تهران، بزرگراه ارتش، سوهانک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.مجتمع دانشگاهی ولایت، طبقه ششم، دانشکده مدیریت ، کدپستی: 1955847881
تلفن:
021-22481661 ، داخلی: 09370863457
سایت اختصاصی:
bmj.iauctb.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/21
مدیر مسئول
میرفیض فلاح شمس
دانشیار واحد تهران مرکز
رشته تخصصی: مدیریت و حسابداری
Mir Feiz Falah Shams
Associate Professor, Central Tehran Branch,
Specialist: Financial Management and Acconting
سردبیر
محمدابراهیم محمدپورزرندی
استاد واحد تهران مرکز
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Mohamad Ebrahim Mohammadpour zarandi
Professor, Central Tehran Branch,
Specialist: Industrial Management
هیات تحریریه
جمشید صالحی صدقیانی
استاد
رشته تخصصی: پژوهش عملیاتی، مدیریت، اقتصاد کاربرد در ریاضی
Jamshid Salehi Sadaghyani
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management, Economics; Applications in Mathematics
دکتر اکرم هادیزاده مقدم
اکرم هادیزاده مقدم
دانشیار
رشته تخصصی: مدیریت
Akram Hadizadeh Moghaddam
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Management
وحیدرضا میرابی
دانشیار واحد تهران مرکز
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی
Vahid Reza Mirabi
Associate Professor, Central Tehran Branch,
Specialist: Management, Business Management
رضا نجف بیگی
استاد واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت
Reza Najafbeygi
Professor, science and research Branch,
Specialist: Management
دکتر سینا نعمتی زاده
سینا نعمتی زاده
دانشیار تهران مرکز
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Sina Nematizadeh
Associate Professor, Centeral Tehran,
Specialist: Business Management
دکتر میرزاحسن حسینی
میرزاحسن حسینی
استاد
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Mirza Hasan Hoseini
Professor, Payame Noor University
Specialist: Business Management
رضا رسولی
استاد
رشته تخصصی: مدیریت دولت، مدیریت منابع انسانی
Reza Rasouli
Professor, Payame Noor University
Specialist: governmental management, Human resources management
مدیرداخلی
حسین سمنانی
تهران مرکز
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Hossein Semnani
Centeral Tehran,
Specialist: Industrial Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۷