درباره نشریه
ISSN:
2252-0104
eISSN:
2383-2991
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مدیر مسئول:
دکتر میرفیض فلاح شمس
سردبیر:
دکتر محمدابراهیم محمدپور زرندی
مدیر اجرایی:
حسین سمنانی
مدیرداخلی:
دکتر سینا نعمتی زاده
نشانی:
تهران، بزرگراه ارتش، سوهانک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.مجتمع دانشگاهی ولایت، طبقه ششم، دانشکده مدیریت ، کدپستی: 1955847881
تلفن:
021-22481661 ، داخلی: 09370863457
سایت اختصاصی:
bmj.ctb.iau.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/31
مدیر مسئول
دکتر میرفیض فلاح شمس
دانشیار مالی ، گروه مدیریت مالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: مدیریت و حسابداری
Mir Feiz Falah Shams
Associate Professor, Finance , Financial Group
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management and Acconting
سردبیر
دکتر محمدابراهیم محمدپور زرندی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Mohammad Ebrahim Mohammad Pour Zarandi

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Management
اعضای تحریریه
دکتر جمشید صالحی صدقیانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: پژوهش عملیاتی، مدیریت، اقتصاد کاربرد در ریاضی
Jamshid Salehi Sadaghyani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management, Economics; Applications in Mathematics
دکتر اکرم هادیزاده مقدم
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت
Akram Hadizadeh Moghaddam
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Management
دکتر وحیدرضا میرابی
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی
Vahid Reza Mirabi
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management, Business Management
دکتر رضا نجف بیگی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت
Reza Najafbeygi
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management
دکتر میرزاحسن حسینی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Mirza Hasan Hoseini
Professor
Payame Noor University
Specialist: Business Management
دکتر رضا رسولی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت دولت، مدیریت منابع انسانی
Reza Rasouli
Professor
Payame Noor University
Specialist: governmental management, Human resources management
مدیر اجرایی
حسین سمنانی
تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Hossein Semnani
Centeral Tehran
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Management
مدیرداخلی
دکتر سینا نعمتی زاده
دانشیار تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Sina Nematizadeh
Associate Professor Centeral Tehran
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Business Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۷۸